Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Zápisnica z deviateho zasadnutia OZ konaného dňa 28. 11. 2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 01 December 2011 10:48

ZÁPIS

z deviateho zasadnutia OZ konaného dňa 28.11. 2011

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení za II. polrok 2011

5. Návrh VZN o výške príspevku v školách a školských zariadeniach

zriadených obcou / je na internete/

6. Návrh VZN o daní z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach

a o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady / je na internete/

7. Informácia finančnej komisie o kontrole

8. Podnety na KOVP /hlina pri mlyne, žumpa/

9. Stanovisko kinosála – telocvičňa

10. Zistenie počtu psov a kuka nádob ohľadom platenia daní

11. Rôzné. dane a poplatky za rok 2011

- žiadosti občanov

- stolnotenisový turnaj

- vianočná výzdoba

- odmena riaditeľke MŠ za prípravu programu /mesiac úcty k starším/

- vianočné koledy

 

K bodu 1/

 

Starosta obce Ing. Michalko otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal

prítomných poslancov na deviatom zasadnutí OZ.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov zápisnice boli určení : JUDr. B. Ferjo a J. Sabová

Za overovateľov boli určení : p.Vojtko, p. Rusnák

 

K bodu 3/

 

Starosta obce prečítal správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho za-

sadnutia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 4/

 

Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o hospodárení za II. polrok 2011

k 28.11.2011.

 

K bodu 5/

 

Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zostáva nezmenený.

 

K bodu 6/

 

Návrh VZN o daní z nehnuteľností a miestnych poplatkoch.

OZ sa rozhodlo stiahnuť veľký kontajner z Kuzmickej ulice a nahradiť ich kuka-nádobami.

Po prejednaní obecným zastupiteľstvom sa navrhuje zakúpiť kuka – nádoby pre obec.

Taktiež je potrebné stiahnuť jeden kontajner z cintorína.

 

K bodu 7/

 

Predsedníčka finančnej komisie prečítala zápis z kontroly finančnej komisie

obci Čeľovce, konanej dňa 27.9.2011.

 

K bodu 8/

 

Podnety na KOVP

Nakoľko pri objekte mlyna vzniká skládka výkopovej hliny starosta obce po zistení

vyzval písomne Ing. Rechtoroviča o upratanie hliny pri mlyne do 20.11.2011.

Nakoľko k uvedenému dátumu skládka uprataná nebola , OZ dalo podnet na Komisiu

pre ochranu verejného poriadku.

Sťažnosť ohľadom žumpy – Ferjo P. je v riešení poriadkovej komisie

 

K bodu 9/

 

Stanovisko kinosála

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkovaním kinosály ako telocvične po úprave.

 

K bodu 10/

 

Obecné zastupiteľstvo po dohode roznesie prihlásenia o evidencii psov vo svojom obvode.

 

K bodu 11/

 

Dane a poplatky za rok 2011 – neplatiči.

Je potrebné výzvať neplatičov daní a poplatkov aj za minulé obdobie.

Žiadosť občanov – Obecné zastupiteľstvo nevyhovelo žiadosti hudobnej skupiny Nádej

na akciu dňa 31.12.2011 v obecnej kinosále.

Stolnotenisový turnaj sa uskutoční dňa 11.12.2011 o 14,00 hod. v KD.

Vianočná výzdoba – obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo , že vianočná výzdoba bude iba

pred budovou obecného úradu.

 

 

Zapísala: Sabová

                                                                                                     Ing. Ján Michalko

                                                                                                              starosta

Príloha:

Kontrola uznesení

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie

od 21.9.2011 do 28.11.2011

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 21.9.2011.

Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je

následovné:

UZNESENIE č. 8.1/2011 bolo splnené, úcta k starším sa konala 23.10.2011.

UZNESENIE č. 8.2/2011 bolo splnené, za členku do kultúrnej komisie bola zvolená

občianka obce Jana Germeková.

Ďalej bolo doporučené starostovi obce, aby vyzval spoluvlastníkov pozemku ihriska, aby

pokosili trávu. Do dnešného dňa tam nebolo nič urobené. Bolo doporučené , aby starosta

obce vyzval občanov , aby ostrihali kríky presahujúce na chodník. Vyhlásené bolo a práce taktiež boli zrealizované pracovníkmi AČ. Ďalej starosta bol poverený, aby reklamoval

rozpadajúci sa betón na nových vstupoch do dvorov. Reklamácia bola s firmou prejednaná,

práce by sa mali prevádzať na jar v roku 2012 a to vybratím častí betónu a zaasfaltovaním.

Ďalej starosta obce bol poverený napísaním sťažnosti na SVP ohľadom potoka Chlmec.

Z SVP prišiel list , ktorý prečítam.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 26.9.2011 som bol v Košiciach na KŠÚ s výkazmi pre ZŠ.

Dňa 3.10.2011 som bol na Okresnom súde na pojednávaní ohľadom bývalej riaditeľky

MŠ. Súd bol odročený nakoľko sa museli doložiť podklady na čerpanie dovolenky. Súd

pokračoval dňa 24.10.2011,kde súd určil zaplatiť p.Demjanovej 1 200,- eur v splátkach

po 150 eur mesačne. Tohto času prebieha čas na odvolanie, takže rozsudok nenadobúdol právoplatnosť.

Dňa 5.10.2011 som sa zúčastnil RADY ZMOS RJZ v Parchovanoch, kde sa pripravoval

mimoriadny okresný snem ZMOSU.

Dňa 6.10.2011 som zabezpečil nákup školských potrieb pre ZŠ pre žiakov v hmotnej núdzi.

Dňa 12.10.2011 sa konal mikroregión „ROŇAVA“ v Brezine.Na mikroregióne bola pozvaná aj riaditeľka ÚPSVaR , ktorá rozoberá postupy AČ na ďalšie obdobie. Ďalej tam bol pozvaný

Ing. Kráľ, ktorý rozobral Program revitalizácie krajiny, t.j. zachytávanie vody okolo tokov.

Dňa 17.10.2011 sa konal mimoriadny Okresný snem ZMOS – RJZ. Na tomto sneme sa pre-

jednalo financovanie obcí na rok 2012. Taktiež sa schvaľovali delegáti na celoslovenský

snem ZMOSU, ktorý sa konal 24.10.2011.

Dňa 23.10.2011 sme pripravili pre dôchodcov „Mesiac úcty k starším“. Na tejto akcii sa

zúčastnilo 50 dôchodcov, čo bolo menej ako polovica pozvaných.

Dňa 24.10.2011 som podal žiadosť na dostavbu vody na Environmentálny fond. Od 1.11.2011

sme na dobrovoľnícke služby zobrali M . Matečkovú, ktorá chodí vypomáhať do ZŠ. Dobrovoľnícka služba - zmluva je urobená do 30.4.2012.

Začiatkom mesiaca november som zabezpečil dochádzky a vyučtovanie AČ pre ÚP Sečovce.

Dňa 9.11.2011 sme zabezpečili pre obec potravinovú pomoc z Michaloviec. Doniesli sme

1200 kg. hladkej múky a 1200 kg cestovín.

Dňa 25.1.2011 som bol na porade v Sirníku ohľadom vývozu odpadu. Na porade sme neboli uznášania schopní, tak porada bude v decembri.

Pracovníci AČ kosili cintorín, záhradu na DOVP, hrabali cintorín od lístia, vyčistili pozemok

za školským dvorom. Urobila sa ohrada medzi Ondom a naším pozemkom, tam kde bolo hnojisko. Ďalej som zabezpečil bager na vybratie stromov na záhrade DOVP, potom sa vyviezla hlina od mlyna a na školskej záhrade sa zosvahoval svah tak, že v zime sa môžu deti sankovať.

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31