Dnes je pondelok 10. augusta 2020 meniny má Vavrinec zajtra Zuzana

Kto je online..

Aktuálne máme 17 hosti prítomný

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ konaného da 29. januára 2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 31 Január 2013 09:34

ZÁPIS

z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 29. 1. 2013

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. VZN č. 9/2012 o výške príspevkov v školách

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013

6. Rozpočet obce na rok 2013

7. Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce-možnosť riešiť

8. Úlohy obce na rok 2013

9. Finančné príspevky v súlade so zákonom č. 325/2012 na Centrum

voľného času

10. Kronika obce za rok 2012

11. Rôzné: - informácia o daní a poplatkoch za rok 2012

                     - karneval

 

 K bodu 1/

 

 Starosta obce otvoril prvé zasadnutie v roku 2013 a privítal prítomných poslancov

na tomto zasadnutí.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Branislav Ferjo, Farbárová Božena

Za overovateľov zápisnice boli určení: M. Zubko, M.Rusnák

 

 K bodu 3/

 

Správu o činnosti obecného úradu a kontrolu uznesení od predchádzajúceho za-

sadnutia predniesol starosta obce Ing. Michalko.

 

 K bodu 4/

 

VZN č. 9/2012 o výške príspevkov v škole , bez pripomienok bolo uznesením č.

1.1/2013 schválené.

 

K bodu 5/

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2013 prečítala

Mgr. Beáta Mihucová , hlavná kontrolórka obce.

 

K bodu 6/

 

 Rozpočet obce na rok 2013

 

Poslanci schválili príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu na rok 2013 uznesením č. 1.2/2013,

z prítomných piatich poslancov hlasovali všetci za navrhnutý rozpočet.

 

K bodu 7/

 

Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce, priekopy, rigoly.

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedený návrh ,ale je potrebné dôsledné

vysvetlenie k uvedenému projektu.

 

K bodu 8/

 

Úlohy na rok 2013

 

- okapové rúry

- skrášliť svojpomocne ihrisko

- interiér kultúrneho domu – závesy na prechod

- pokračovanie vodovodu v obci

- prečistiť rigoly od obecného úradu až po Krupských

- riešiť vyvieranie vody pri Lipových

 

K bodu 9/

 

Finančné príspevky v súlade so zákonom č. 325/2012 na Centrum voľného času – je potrebné preveriť, kto na aký krúžok chodí a kde a potom určíme stanovisko. Rodičia nech

dajú písomné vyjadrenie či ich dieťa chodí na uvedený krúžok , alebo nie.

 

K bodu 10/

 

Kronika rok 2012

Zápisy v kronike boli s pripomienkami od poslancov vzaté na vedomie

 

K bodu 11/

 

Oboznámenie s termínom karnevalu na 3.2.2013

 

 Zapísala: Farbárová B.

 

                                                                                            Ing. Ján Michalko

                                                                                                    starosta

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6