Dnes je utorok 22. septembra 2020 meniny má Móric zajtra Zdenka

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 25 Jún 2013 09:36

UZNESENIE

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 17. 6. 2013 v Čeľovciach.Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:


- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od starostu obce,

stanovisko k miestnej akčnej skupine, Sárospatak – kúpanie, žiadosť o svadobku za

účelom svadby, od JUDr. Ferja – informácia k faktúram uverejneným na internete,

informácia o výstavbe na Kuzmickej ulici, od p. Sabovej – informácia ku dňu Matiek

- berie na vedomie Kontrolu uznesení a správu o činnosti OcÚ od predchádzajúceho

zasadnutia OcÚ.

- berie na vedomie Záverečný účet obce za rok 2012

- berie na vedomie ponuku na výstavbu nájomných bytov

- berie na vedomie termín konania kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ v termíne 29.6.2013

so začiatkom o 18,00 hod.

- berie na vedomie informáciu o možnosti vstupu obce do Miestnej akčnej skupiny

- berie na vedomie žiadosť Čikoš o prenájom svadobky


 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:


UZNESENIE č. 3. 1/2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012.


UZNESENIE č. 3. 2/2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce mesačný plat v minimálnej zákonom

stanovenej výške.


UZNESENIE č. 3. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo upravuje uznesenie č. 2.2/2013 , ktoré po úprave znie:

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 9 a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991

Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného

majetku obce a to: nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Čeľovce, po-

zemok parcelné číslo 2 o výmere 607 m2, registra C KN, ostatné plochy, zapísaný

na LV č. 436, v prospech nadobúdateľa Michal Kopas, Hlavná 148, 076 17 Čeľovce

za cenu 600 eur podľa znaleckého posudku č. 39/2013 , zistenie všeobecnej hodnoty

nehnuteľnosti v k. ú. Čeľovce vyhotoveným znalcom Ing. Miroslav Vaško, ul. Čsl.

Armády 2355/28, 075 01 Trebišov, v prospech nadobúdateľa Michal Kopas, Hlavná

178, 076 17 Čeľovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom,

že pozemok priamo nadväzuje na pozemok parcela č. 5,7,8,9, ktoré sú vo vlastníctve

nadobúdateľa.


UZNESENIE č. 3. 4/2013


Obecné zastupiteľstvo neschválilo vstup do „MASKA“ / 3 za, 3 sa zdržali/


UZNESENIE č. 3. 5/2013


Obecné zastupiteľstvo schválilo termín kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ na 29.6.2013

/ 5 za, 1 sa zdržal/


UZNESENIE č. 3. 6./2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom svadobky na organizovanie svadby od

žiadateľa Tibora Čikoša na 27.7.2013.


Obecné zastupiteľstvo poveruje:


Starostu obce zabezpečením surovín na prípravu guľašu, drevo na stavbu vatry,

pozvať na akciu FS Trebišovčan a FS Slivničan.Zapísal: JUDr. Ferjo Branislav


                                                                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                                           starosta

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4