Dnes je nedeľa 31. mája 2020 meniny má Petronela/Petrana zajtra Žaneta

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 25 Jún 2013 09:39

ZÁPIS

zo  štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 17. 6. 2013Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2012

5. Prejednanie platových pomerov starostu obce v zmysle § 4

odsek 2 a odsek 4, zákona 253/1994 Zb. z. v znení neskorších

predpisov

6. Doplnenie uznesenia o odpredaji pozemku/ parc. č. 2 Haščák/

7. Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci

8. Príprava kultúrnej akcie „ Jánske ohne“

9. Rôzné: - dane a poplatky k 13.6.2013

- Stanovisko k MASK/ miestna akčná skupina/

- Sarospatak – výlet, kúpanie

- Žiadosť na prenájom svadobky- svadba

- Informácia k faktúram

- Informácia k výstavbe na Kuzmickej ulici

- Deň Matiek

- Športový deň pre deti


K bodu 1/


 

Starosta obce  privítal prítomných poslancov na štvrtom zasadnutí obecného zastu-

piteľstva . Prítomní boli šiesti poslanci podľa prezenčnej listiny.


K bodu 2/


Za zapisovateľov boli určení poslanci: JUDr. Branislav Ferjo a p. Jana Sabová.

Za overovateľov boli určení: Božena Farbárová a Marek Rusnák.


K bodu 3/


Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho za-

sadnutia prečítal starosta obce .


K bodu 4/


V tomto bode bol schválený záverečný účet obce, ktorý predniesla hlavná kontro-

lórka obce Mgr. Beáta Mihucová.


K bodu 5/


Prejednanie platových pomerov starostu obce .


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce mesačný plat v minimálnej zákonom

stanovenej výške.


K bodu 6/


Doplnenie uznesenia o odpredaji pozemku parc.č. 2 /Haščák/. Bolo doplnené uzne-

senie k danej veci s dátumom 17.6.2013.


K bodu 7/


Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci. Poslanci OZ nesúhlasia

s uvedeným návrhom, v obci nie je vhodný pozemok a vhodný priestor na uvedenú

výstavbu.


K bodu 8/


Príprava kultúrnej akcie „ Jánske ohne“. Chlapi zabezpečia v piatok vatru. Ženy

zabezpečia v piatok čistenie zemiakov, mäso. Zo strany ženskej skupiny bolo navrhnuté

pozvať mužskú skupinu zo Slivníka. Starosta zabezpečil mužskú skupinu z Trebišova

a celý priebeh akcie sám.


K bodu 9/


Dane a poplatky – informácia o zaplatených daniach a poplatkov k 13.6.2013.

Stanovisko k miestnej akčnej skupine/ROŇAVA/ - podať viac informácii.

Výlet do Maďarska nereálny. Žiadosti o prenájom svadobky za účelom svadby

bolo vyhovené. Oboznámenie obecného zastupiteľstva so športovým dňom

pre deti našej obce.Zapísala: J. Sabová

 

                                                                                              Ing. Ján Michalko

                                                                                                       starosta

 

Separovaný zber

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31