Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Kto je online..

Aktuálne máme 5 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 07.08.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 August 2014 07:35

                                                  ZÁPIS

                  zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 7 .8. 2014.

 

 

Program :  1.  Otvorenie zasadnutia

                    2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                    3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                         od predchádzajúceho zasadnutia

                    4.  Návrh na rozpočtové opatrenia

                    5.  Opätovné prejednanie predaja požiarnickej AVIE

                    6.  Stanovisko k projektovému zámeru využitia geotermálnej

                         energie v obci

                    7.  Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

                    8.  Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2014-2018

                    9.  Rôzné: RS – strecha

                                              výlet do Maďarska   

 

K bodu 1/

 

        Starosta obce otvoril štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov na jeho zasadnutí.     

 

K bodu 2/

 

       Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľmi zápisnice boli určení:

 

JUDr. B. Ferjo a B. Farbárová.

 

K bodu 3/

 

       Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu a kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.      

 

K bodu 4/

 

       V ďalšom bode programu predniesol starosta obce návrh na rozpočtové opatrenia

pripravené aparátom obecného úradu a tieto boli v príjmovej a výdavkovej časti jednohlasne

schválené.

 

K bodu 5/

 

       Spracovaný návrh plánu úloh na 2. polrok 2014 hlavnou kontrolórkou obce Mg. B.Mihucovou prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko a tento bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 6/

 

      Opätovné prejednanie požiarnickej AVIE.

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 3.3/2014 a starostu obce poveruje, aby

prejednal ďalšie kroky ohľadom postupu s nakladaním majetku obce s OR HaZZ Trebišov.

 

K bodu 7/

 

       Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo s projektovým zámerom firmy MIDIA

ENERGIA a poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili súhlas s uvedeným

zámerom.

 

K bodu 8/

 

      Určenie úväzku starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválili plný úväzok starostu obce na volebné obdobie r. 2014-2018

/  4 poslanci boli za, 1 sa zdržal hlasovania/.

 

K bodu 9/

 

      Určenie počtu poslancov obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo počet poslancov na volebné obdobie r. 2014-2018 jednohlasne

na 7 poslancov.

 

        Starosta obce  na záver poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil štvrté

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

Zapísala: B. Farbárová

 

                                                                                          Ing. Ján Michalko

                                                                                               starosta                          

                    

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1