Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 13 hosti prítomný

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 20.01.2015 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Január 2015 16:34

                                                  ZÁPIS

                  z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva

                           konaného dňa  20. 1. 2015 v Čeľovciach

 

 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny

  

Program :  1.  Otvorenie zasadnutia

                    2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                    3.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2015

                    4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015

                    5.  Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2015

                    6.  Prerokovanie organizačného a rokovacieho poriadku obce

                    7.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a komisií

                    8.  Zloženie komisií, členov komisií, náplň ich práce a určenie zást. starostu obce

                    9.  Rozdelenie poslancov do obvodov

                  10.  Rôzné:

                       -  žiadosť bývalého starostu obce o preplatenie dovolenky

                       -  informácia o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach/od 1.1.2015/

                       -  informácia  -  karnevál pre deti a mládež

                       -  informácia o príprave osláv 795. výročia obce

                      -   internet v obci

                      -   informácia o odchyte psov /p.Tomko/

                      -   žiadosť reformovanej cirkvi – výrub stromov

                      -   prejednanie zmluvy BOZP 

                       

K bodu 1/

 

       Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce p. Jana Sabóvá,

ktorá prítomných poslancov privítala na jeho zasadnutí.

 

K bodu 2/

 

        Za zapisovateľov boli určení : JUDr. Branislav Ferjo a p. Marta Kľučárová .

        Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Peter Mudrý a Ing. Tomáš Volkai

 

K bodu 3/

 

        V uvedenom bode bol prednesený hlavnou kontrolórkou obce Mgr. Beátou Mihucovou

plán kontrolnej  činnosti obce na 1. polrok 2015, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne

schválilo.

 

K bodu 4/

 

        Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a následné roky

2016 a 2017 prečítala hlavná kontrolórka obce Mgr. B. Mihucová, ktorá navrhnutý rozpočet

doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť.

 

K bodu 5/

 

     Prejednanie rozpočtu obce na rok 2015.

 

V uvedenom bode sam. odb. ref. obce p. M. Kľučárová   jednotlivé oddiely rozpočtu doplnila

slovne o textovú časť. V uvedenom rozpočte bol návrh vo výdavkovej časti v  oddiely 0911- MŠ – mzdy zvýšiť položku 611 – mzdy + 1 000 ,- eur a oddiel  09121 – ZŠ – položku – 611-

mzdy + 1 000,- eur z dôvodu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov  o 5,0 %  a ostatných pracovníkov vo verejnej službe o 1,5 % s účinnosťou od 1. 1.2015. V tej istej

výdajovej časti rozpočtu bol znížený výdaj v oddiely 011 v položke  632001 – energie

-2 000,- eur. Pripomienky JUDr. B. Ferja k niektorým položkám podrobného rozpočtu

napr. 631001 cestovné – zníženie oproti minuloročnému, navýšenie v položke 633001

interiérové vybavenie. V položke  642007 – transfery cirkvám bol daný starostkou obce

návrh príspevku pre jednotlivé cirkvi z rozpočtu  obce. Pri návrhu tohto transferu bol daný

návrh na hlasovanie, ktorý prešiel počtom hlasov 5 zo 6 prítomných poslancov, 1 sa zdržal

hlasovania. Po jednotlivých pripomienkach bol daný  starostkou obce návrh na schválenie

rozpočtu, ktorý bol v príjmovej aj výdajovej časti v sume 192 840,- eur t.j.  ako vyrovnaný

jednohlasne schválený.

 

K bodu 6/

 

        Prerokovanie organizačného a rokovacieho poriadku bolo presunuté na nasledujúce za-

sadnutie  obecného zastupiteľstva a v uvedenom bode starostka obce predniesla úlohy

na rok 2015.

 

     Úlohy na rok 2015 predniesla starostka obce p. Jana Sabóvá.

-skrášliť priestor pred budovou obecného úradu

-vydláždiť vchod pred budovou  obecného úradu, chodník, schody

-vymeniť alebo obnoviť obecnú tabuľu

-upraviť verejné priestranstvo –križovatka - ostrovček

-vymeniť odpadkové koše pri autobusových zastávkach

-vybavenie interiéru kult. domu a priestorov obecného úradu

-športovisko pre  mládež

-dokončenie obecného vodovodu

 

K bodu 7/

 

       V uvedenom bode bola starostkou obce prečítaná dôvodová správa k odmeňovaniu poslancov OZ a členov komisií na volebné obdobie r. 2014 - 2018.

 

Odmeny  pre poslancov OZ boli navrhnuté vo  výške 50,- eur  za štvrťrok pre jedného poslanca

Odmeny členom komisií bolo navrhnutých 10 eur za akciu, ktorá sa usporiada.

Odmenu zástupcovi starostu obce za aktívne zastupovanie počas neprítomnosti starostky

/PN, dovolenka/ vo výške 100 eur mesačne.

 

Poslanci Ing. Ľubomír Krupský, Mgr. Štefan Hlebaško  a Ing. Tomáš Volkai sa uvedených

navrhnutých  odmien vzdali  a venovali ich v prospech rozpočtu obce.

 

Zásady odmeňovania poslancov obce na obdobie r. 2014-2018 boli uznesením jednomyseľne

schválené.

 

K bodu 8/

 

       Zloženie jednotlivých komisií, členov komisií – náplň ich práce

 Určenie zástupcu starostu obce

 

Finančná komisia -  Ing. Ľubomír Krupský, Ing. Tomáš Volkai

 

Kult. – športová komisia – Ing. Tomáš Vojtko, Peter Mudrý

 

Komisia na ochranu verejného poriadku – JUDr. Branislav Ferjo, Mgr. Ondrej Kseňák

Za zástupcu starostu bol navrhnutý starostkou obce p. Janou Sabovou  - Mgr. Štefan Hlebaško

 

Zloženie komisií bolo uznesením  jednohlasne schválené.

 

K bodu 9/

 

      Rozdelenie poslancov do obvodov v obci.

 

1 obvod súp. č.   1 – 29  Ing. Tomáš Vojtko

2 obvod súp. č.   30 – 59  Peter Mudrý

3 obvod súp. č.  62 – 86  Mgr. Ondrej Kseňák

4 obvod súp.č.  87 – 116  Ing. Ľubomír Krupský

5 obvod súp. č. 117 – 150 Mgr. Štefan Hlebaško

6 obvod súp. č. 151 – 173 JUDr. Branislav Ferjo

7 obvod súp. č. od 138 – ul. Kuzmická a Egrešská – Ing. Tomáš Volkai

 

K bodu 10 /

 

       Rôzné:

 

Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu obce Ing. Jána Michalka za rok 2014.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo preplatenie dovolenky jednohlasne schválené.

 

V uvedenom bode  boli dané informácie o miestnych daniach a poplatkoch, informácia

o karnevale v obci – predpokladaný dátum  1 .2. 2015. Informácia o príprave osláv prvej písomnej zmienky o obci Čeľovce – 795 výročie, riešenie internetu v obci inou firmou – EMAX, informácia o odchyte  túlavých psov v obci – možnosť uzatvorenia zmluvy , informácia o žiadosti výrubu stromov pri Reformovanom kostole v obci, informácia o uzatvorení zmluvy o BOZP,dotaz  JUDr. B. Ferja k pokračovaniu  písania kroniky obce .

V diskusii poslanec OZ p. Peter Mudrý  vyslovil požiadavku na otvorenie kultúrneho domu

v nedeľu v popoludňajších hodinách v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod pre športové vyžitie mládeže – tenis. Obecné zastupiteľstvo s uvedenou požiadavkou súhlasilo.

 

 

Zapísala: Kľučárová  Marta

 

 

                                                                                             Jana Sabóvá

                                                                                           starostka obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31