Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 13 hosti prítomný

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 11.03.2015 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Marec 2015 20:34

Zápis

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Čeľovciach zo dňa 11. 3. 2015.

                    

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: podľa pozvánky

 

 

K bodu 1/

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce p. Jana Sabóvá,

ktorá predniesla program zasadnutia. Po ospravedlnení zo zdravotných dôvodov

poverila zástupcu starostu obce Mgr. Štefana Hlebaška, aby viedol zasadnutie

OZ.

 

K bodu 2/

 

    Za zapisovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Branislav Ferjo, Marta Kľučárová .

    Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Ondrej Kseňák, Ing. Ľubomír Krupský.

 

K bodu 3/

 

   Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia.

   Uznesenie č. 1.1/2015 – splnené - schválený plán kontrolnej činnosti

   Uznesenie č. 1.2/2015 – splnené - bol ním schválený rozpočet na rok 2015

   Uznesenie č. 1.3/2015 – splnené – doplniť dodatok č.1  o jednotlivé mena poslancov

   Uznesenie č. 1.4/2015 – splnené - zloženie komisii

   Uznesenie č. 1.5/2015 -  splnené  - preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

 

K bodu 4/

 

    Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2004 prečítala Mgr.

Beáta Mihucová hlavná kontrolórka obce. V uvedenej správe boli obsiahnuté

všetky kontroly počas roka 2014, ktoré boli zamerané predovšetkým na dodržia-

vanie ustanovení jednotlivých  zákonov.

 

K bodu 5/

 

     V uvedenom bode hlavná kontrolórka obce predniesla správu o výsledku

následnej finančnej kontroly č. 1/2015. Bolo kontrolované obdobie od 1.1.2015

do 31.1.2015, jednalo sa o kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu organizácie.

 

K bodu 6/

 

     Štatút obce

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo schválenie Štatútu obce Čeľovce, ktorý bol

následne prijatý hlasovaním. Všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva   tento

Štatút obce jednohlasne schválili uznesením č. 2.1/2015.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

        V tomto bode programu bolo prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Návrh na rokovací poriadok bol spracovaný starostkou obce a každý poslanec obecného zastupiteľstva  ho obdŕžal e-mailom k nahliadnutiu. Po niektorých pripomienkach jednotlivých poslancov bol rokovací poriadok zo dňa14.1.2011 zrušený a uznesením č. 2.2/2015 jednohlasne  schválený prednesený Rokovací poriadok obce Čeľovce..

 

Organizačný poriadok obecného úradu  Čeľovce

 

      V tomto bode bol prerokúvaný organizačný poriadok obecného úradu. Aj tento bol doručený poslancom k nahliadnutiu pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  Po pripomienkovaní Mgr. Štefana Hlebaška bol v tretej hlave- organizácia OcÚ doplnený o subjekt MŠ a ZŠ. Za uvedený Organizačný poriadok bol daný návrh na jeho schválenie. Organizačný poriadok obecného úradu Čeľovce  bol jednohlasne schválený uznesením č. 2.3/2015. Týmto zaniká platnosť Organizačného poriadku zo dňa 14.1.2011.

 

K bodu 7/

 

     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

 

     V tomto bode boli prehodnotené zásady odmeňovania podľa jednotlivých mien

poslancov. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1  k uzneseniu č. 1.3/2015.

 

Poslanci OZ, ktorí sa vzdávajú finančnej odmeny :

Mgr. Štefan Hlebaško, Ing. Ľubomír Krupský, Ing. Tomáš Volkai, p. Peter Mudrý

 

Poslanci ktorí sú za zachovanie odmeny:

JUDr. Branislav Ferjo, Mgr. Ondrej Kseňák, Ing. Tomáš Vojtko

 

K bodu 8/

 

      Vnútorné členenie obecných komisií.

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:

 

Zloženie: predseda       -   Mgr. Ondrej Kseňák

                podpredseda -   JUDr. Branislav Ferjo

                člen               -   MVDr. Štefan Onda     

 

Komisia kultúrno-športová:

 

Zloženie: predseda            -  Peter Mudrý

                podpredseda      -   Ing. Tomáš Vojtko

                členovia             -   Ľubica Kľučárová

                členovia            -    Marek Rusnák

 

Komisia finančná:               

 

Zloženie komisie: predseda      -     Ing. Tomáš Volkai

                             podpredseda -     Ing. Ľubomír Krupský

                             člen               -     doplnený na 3. zasadnutí OZ               

 

Zloženie jednotlivých komisií bolo spoločným hlasovaním schválené uznesením č. 2.5/2015.

 

K bodu 9/

 

    Smernica na používanie motorového vozidla.      

 

V smernici na používanie motorového vozidla bolo v článku č. 2 doplnený bod č. 7 – kontrolu

hospodárnosti prevádzky motorového vozidla vykonáva kontrolór obce, ktorý predloží správu

obecnému zastupiteľstvu jedenkrát za polrok.

V článku č. 3 – riadenie autodopravy doplnený bod č. 6 – starosta obce si schvaľuje jazdu

služobným motorovým vozidlom sám.

V článku č. 5 – vypadol bod č. 2 – uzatvorenie poistenia za škodu spôsobenú pri výkone povolania a nahrádza sa povinnosťou vodiča uzatvoriť havarijné poistenie na obecné moto-

rového vozidlo.

V článku č. 8 – nákup pohonných hmôt a hospodárenie s pohonnými hmotami. Doplňuje sa

platba za nákup pohonných hmôt v hotovosti   aj platbou na kartu.

V článku č. 9 – povinnosti vodiča služobného motorového vozidla. Vypúšťa sa bod č. 6 a bod č. 8.

     Smernica na používanie motorového vozidla bola uznesením č. 2.6/2015 jednohlasne

schválená.

 

K bodu 10/

 

      Poslanci obce prehodnotili akciu osláv 795. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

 

K bodu 11/

 

      Žiadosť  PaedR. Stanislavy Romanovej o predbežný súhlas od obecného zastupiteľstva

na plánované podnikateľské  aktivity bola prejednaná a obecné zastupiteľstvo  uznesením

č. 2.7/2015 jednohlasne tento podnikateľský zámer schválilo.

 

K bodu 12/

 

     Verejné obstarávanie  -  informácia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 13/

 

       Návrh sadzobníka poplatkov na roky 2014 - 2020.

 

Pôvodný sadzobník poplatkov obecné zastupiteľstvo upravilo v poplatkoch za Dom

smútku. Pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci sa rušia poplatky za prenájom

Domu smútku a vozík. Pre neobyvateľov obce t.j. tých čo nemajú v obci trvalý pobyt

ostáva poplatok  18,- eur na dva dni.

Správne poplatky  za vydania rozhodnutí sú uvedené podľa príslušného predpisu.

Prenájom stolov, stoličiek, riadu, obrusov mimo obce sa ruší.

 

K bodu 14/

 

    Rôzné:

 

Pri prejednaní  DHZ bolo uložené Ing. T. Vojtkovi zaktivizovať činnosť DHZ.

 

Pri prejednaní opravy strechy na RS obecné zastupiteľstvo poveruje p. P. Mudrého

vykonaním opravy.

 

informácia o vývoze žúmp v obci pre občanov obce cestou VVS – OZ Trebišov,

informácia o kamerovom systéme , informácia o výrube drevín, informácia o potrebe

vykonania zásypových prác štrkom na ceste na záhumní, informácia o zmene hodnoty

hlavného ističa pred elektromerom, informácia o výzvach na realizáciu projektov,

informácia o kúpe závesov na javisko v kultúrnom dome, informácia o otvorení KD cez víkend.

 

     V závere zasadnutia zástupca starostu obce Mgr. Štefan Hlebaško poďakoval prítomným

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

 

Zapísala: Marta Kľučárová

 

                                                                                               Jana Sabóvá

                                                                                               starostka obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31