Dnes je streda 23. septembra 2020 meniny má Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor

Kto je online..

Aktuálne máme 29 hosti prítomný

Prevencia pyrotechniky PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 18 December 2015 07:06

Prevencia - „Zábavná pyrotechnika

 

Odborné pojmy:

-      pyrotechnické  výrobky    výrobky,  ktoré  obsahujú  zlože,  malé  množstvo  výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely;

-      pyrotechnické zlože(zmesi) - mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty);

-     výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo;

-     výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového zábleskového efektu;

-      ohňostroj je súčasné alebo v krátkom časovom slede nastupujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I – III;

-     pyrotechnické predmety na zábavné a oslavné účely - podl'a stupňa nebezpečenstva sa zaraďujú do troch tried :

 

- pyrotechnické predmety triedy I - pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti

                 -      sú to najmä prskavky, pištol'ové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi,  ohňopády,  blikavky,  malé ohnivé  telesá a  fontány,  búchajúce  gul'ôčky, vystrel'ovacie konfety,

                 -      úlomky  a časti  pyrotechnických  predmetov  s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú,

                 -        do tejto triedy nie sú zaradené pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety,       aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné limity;

- pyrotechnické predmetv triedv II - výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby

                 -      do tejto triedy patria rakety, dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože                             bengálskych ohňov,

                 -      zároveň rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystrel'ovacie púzdra alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej alebo výbušnej zlože, farebné dymy

                   -     úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietavajú viac        ako 8m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú;

- pyrotechnické predmetv triedv III - výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov

                 -   sú to najmä bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká,

                 -      pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov, sa môže skladať najviac z 12 dielcov, ak sú splnené podmienky, že celkové množstvo pyrotechnickej zlože v zostavenom výrobku je najviac 800g, pri ohňopádoch 1200g a jednotlivý dielec obsahuje najviac 15g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6g výbušných zloží,

                 -      pyrotechnické predmety na technické účely, členia sa do:

 

                 podtriedy To - všeobecne používané na technické účely, podľa stupňa nebezpečenstva sú porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I (zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, dymové prípravky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo hlodavcom);

podtriedy T1 - používané na špeciálne technické účely ; zodpovedajú pyrotechnickým predmetom triedy II a III (signál ne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, prostriedky na použitie vo filme,  v televízii a na divadelnej scéne);

                 -  výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce - z hl'adiska nebezpečenstva sa zaraďujú do triedy IV;

 

 

- pyrotechnické predmetv triedv IV

                 -   sú to najmä lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier,

                 -      pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III,

     -  výbušné predmety určené na špeciálne technické účely - z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do podtriedy T2 (výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV; sú to napr. prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín).

 

Pyrotechnické predmety triedy I sú povolené pre osoby mladšie ako 18 rokov, ak to v návode nie je zakázané. Ich predaj môže byť v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a príležitostných trhoch.

Najpoužívanejšie sú pyrotechnické predmety triedy II a III. Predavač pri predaji je povinný upozorniť kupujúceho na povinnosť dodržiavať návod na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. Môžu ich predávať osoby s kvalifikáciou predavača pyrotechnických výrobkov, pyrotechnika, ostreľovača. Musia byť označené stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby, časom spotreby, musia mať návod na použitie a návod na ničenie zlyhaných výrobkov. Môžu sa predávať na trhových miestach len v stálom obchode, s oprávnením osoby a vytvorením podmienok predaja a skladovania.

 

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

 

Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať:

 a) v pôvodných obaloch výrobcu,

 b) v suchu  a  takým  spôsobom,  aby  ich  teplota nepresiahla 40 stupňov C,

 c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

 

Pyrotechnické predmety  tried II a  III a podtriedy  T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj:

 a) v predajni, a to v množstve  najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,

 b) v príručnom  sklade  s   vylúčením  trvalej  prítomnosti  osôb  v množstve  najviac 300 kg,  ktoré však  nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

Pyrotechnické  predmety  tried II a  III a podtriedy  T1,  ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve,  ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených  na tento účel podľa osobitných predpisov.

 

Predaj pyrotechnických predmetov

- na predaj  pyrotechnických predmetov sa  vzťahujú osobitné predpisy (napríklad Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,  zákon  č. 455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb);

- predávať pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré  úspešne absolvovali predpísané školenie podľa  osnovy a v predpísanom rozsahu  v   organizácii  poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky;

- predavač je povinný  pri predaji pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1  upozorniť kupujúceho  na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie;

- pri  predaji  pyrotechnických  predmetov  triedy  III musí predavač overiť, či kupujúci spĺňa  stanovené podmienky;

- pyrotechnické  predmety  sa  smú  predávať  len v pôvodnom balení výrobcu;

- vo  výkladoch  predajní  sa   smú  vystavovať  len  atrapy pyrotechnických predmetov tried II a III    a podtriedy T1;

- v  priestoroch  predajní   sa  nesmie  vykonávať  skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov;

- v  stánkoch sa  môžu predávať  len pyrotechnické  predmety triedy I a podtriedy T0;

 

Pyrotechnika znamená, že sú to mechanické zmesi horl'avín, okysličovadiel, spojív a d'alších prídavných látok, jednoducho výbušná zmes, ktorá prechádza chemickou premenou vo forme rýchleho horenia za vzniku svetelných, zvukových, dymových, tepelných, tlakových a pohybových efektov. Aby sa zábava nezmenila na tragédiu, je potrebné dodržiavať určité pravidlá.

 

Odporúčania:

-                    nekupovať zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov ani nepoužívať doma      vyrobenú pyrotechniku,

-                    nepodceňovať správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou,

-                    nezapaľovať nevybuchnutú pyrotechniku opakovane,

-                    nezapaľovať zábavnú pyrotechniku s krátkym zápalným drôtom,

-                    neobťažovať zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

-                    nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa.

 

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam spôsobených nedodržiavaním niektorých základných bezpečnostných pravidiel, ktoré tu uvádzame:

 • Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zlože a vzájomne ich nekombinujte. V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
 • Stáva sa často, že ľudia sa porania podomácky vyrobenou pyrotechnikou, pričom pri podomácky vyrobenej pyrotechnike sú následky zranení vážnejšie, ako pri zakúpení si zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu.

 

Technik požiarnej ochrany

Ing. Terézia Oreničová