Dnes je nedeľa 24. januára 2021 meniny má Timotej zajtra Gejza

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

O úhradách za poskytované služby obcou PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 05:31

 

Obec Čeľovce na základe ust. § 4 ods. 3 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a toto

Všeobecné záväzné nariadenie

o úhradách za poskytované služby obcou

č. 1/2009

§1

Úvodné ustanovenia

 

1/ Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou Čeľovce a vykonávané Obecným úradom v Čeľovcach.

 

2/ Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných osobitných predpisov.

 

Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa /§2 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách/.

 

§ 2

Dohoda o cene

1/ Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim /§3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách/.

2/ Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk /§3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách/.

 

§ 3

Zmluvy

1/ Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. /§43 Obč. Zákonníka/

 

2/ Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu /§12 zák. NR SR. č. 18/1996 Z.z. o cenách/.

 

§ 4

 

1/ Obec Čeľovce stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecného záväzného nariadenia. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. §43 a obč. Zákonníka.

 

2/ Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecného záväzného nariadenia a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce a starostu obce

 

§5

Splatnosť ceny

 

1/ V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná zmluva.

Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.  Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

2/ Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce Čeľovce musí byť uzavretá písomná zmluva, podľa náležitosti zákona o nájme bytových a nebytových priestorov.

3/ Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Čeľovce a tiež aukčný predaj majetku je určený osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia s majetkom obce Čeľovce.“

§ 6

Spoločné ustanovenia

1/ Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Čeľovce.

 

2/ Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 

3/ Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto všeobecného záväzného nariadenia a tiež sadzobníka cien.

 

 

§ 7

Záverečné ustavenia

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach dňa 5.2.2009

 

2/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach.

 

3/ Nadobnutím tohtoVZN sa ruší predchádzajúce VZN.

4/ Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20.2.2009

 

 

V Čeľovciach 5.2.2009

 

 

Ján Michalko

starosta obce

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31