Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 8 hosti prítomný

O dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 05:32

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čeľovce  dňa: 11.12.2008

nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2009

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

Obce Čeľovce

č.2 / 2008

o dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Obec Čeľovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a §11 odst.4 písm.d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými  ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e

 

 

 

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel nariadenia

 

1/ Obec Čeľovce týmto nariadením ukladá miestnu daň z nehnuteľností, určuje predmet tejto dane, daňovníkov, základ dane, sadzbu dane, zníženie alebo zvýšenie sadzby dane, oslobodenie od dane, zníženie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť podať daňové priznanie, vyrubovanie a platenie dane v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

2/  Obec Čeľovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností

b/ daň za psa

c/ daň  za predajné automaty

d/ daň za nevýherné hracie prístroje

 

3/ Obec Čeľovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

3/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní je príslušný kalendárny rok.

II. ČASŤ

Daň z pozemkov

§ 2

Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len  „zákon“ ).

 

§ 3

Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené ustanovením § 6 zákona.

§ 4

Základ dane

 

1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona.

Pre pozemky vedené ako:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pôdy  0.44 € - 13,17 Sk za 1m2 ,

b/ pri trvalých trávnych porastoch je hodnota pôdy 0.08 € - 2,50 Sk za 1m2

 

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.1)

______________________________________________

1) Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona.

Pre pozemky vedené ako:

c/ záhrady, je hodnota pozemku                                                           1.33 € - 40 Sk za 1m2

f/ zastavané plochy a nádvoria, je hodnota pozemku                           1.33 € - 40 Sk za 1m2

g/ stavebné pozemky, je hodnota pozemku                                       13.28 € - 400 Sk za 1m2

h/ ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov, je hodnota pozemku 1.33 € - 40 Sk za 1m2

 

§ 5

Sadzba dane

 

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%.

 

2/ Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce je:

a/ za ornú pôdu......................................................na 0,25% zo základu dane

b/ za trvalé trávnaté porasty .................................na 0,25% zo základu dane

c/ za záhrady  ......................................................  na 0,25% zo základu dane

d/ za zastavané plochy a nádvoria ........................na 0,25% zo základu dane

e/ za stavebné pozemky  .......................................na 0,25% zo základu dane

f/ za ostatné plochy  ..............................................na 0,25% zo základu dane

g/ lesné pozemky  .................................................na 0,25% zo základu dane

 

III. ČASŤ

Daň zo stavieb

§ 6

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 . Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 7

Sadzba dane

 

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0.03 € - 1.- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

 

2/ Ročná sadzba dane zo stavieb  na území obce  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná :

a/ 0.03 € - 1.- Sk za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;

b/ 0.03 € - 1.- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,       stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

c/ 0.10 € - 3.- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  rekreáciu;

d/ 0.13 € - 4.- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov;

e/ 0.17 € - 5.- Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na  skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

f/ 0.33 € - 10.- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou;

g/ 0.10 € - 3.- Sk za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 

3/ Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách je 0.02 € - 0,55 Sk za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 

IV. ČASŤ

Daň z bytov

 

§ 8

Daňovník

Daňovníkom dane z bytov sú osoby určené v ustanovení. § 13 zákona.

 

§ 9

Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

§ 10

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 11

Sadzba dane

 

1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0.03 € - 1.- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

2/ Ročná sadzba dane z bytov  na území obce je :

a/ 0.03 € - 1.- Sk za byty, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu.

V. ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Oslobodenie od dane a zníženie dane

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov, pozemky, nachádzajúce sa  v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II . stupňa.

3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov, pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na ich umiestnenie v oblasti pásiem hygienickej ochrany vody II . a III. stupňa, alebo vzhľadom na ich postihnutie ekologickými katastrofami.

 

4/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené :

a/ pozemky na ktorých sú cintoríny

b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c/ pozemky  slúžiace cirkvi

 

5/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené :

a/ stavby slúžiace cirkvi

 

6/  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške :

a/ 50 % na stavby alebo byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

7/ Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Správca dane poskytne jednému daňovníkovi len jeden druh zníženia dane. Zníženie dane podľa tohto nariadenia  sa neposkytne, ak daňovník má nedoplatky na dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo ak sa zistí, že daňovník nemá priznanú niektorú z miestnych daní.

§ 13

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

 

2/ Daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

3/ Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

4/ Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

 

5/ Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

 

§ 14

Daňové priznanie

Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností sa spravuje ustanovením § 19 zákona.

 

§ 15

Vyrubenie dane

 

1/ Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

 

2/ Zdaňovacím  obdobím dane z nehnuteľností, je kalendárny rok.

 

3/ Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 16

Platenie dane

 

1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach do

31. mája a do 30. septembra.

 

2/   Daň možno zaplatiť jedným zo nasledovných spôsobov:

a)     bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

b)     poštovou poukážkou

c)     v hotovosti do pokladne správcu dane

 

Daň za psa

§ ´17

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je súčin počtu psov a sadzby dane .

(4) Sadzba  dane  je  3 € - 90,38-Sk za  jedného psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňované obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovaného obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovaného obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovaného obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní,

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:

a/ doklad o kúpe, darovaní alebo,

b/ očkovací preukaz

c/ miestnym šetrením

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:

a/ prehlásenie o strate, darovaní, predaji alebo uhynutí  psa

9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovaných obdobiach je daň na zdaňované obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovaného obdobia.

(10) Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 18

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Čeľovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/  priestranstvo pred, okolo a za obecným úradom  a priestranstvo pred a okolo

budovy  školy

d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,

 

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva  na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia

lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0.33 € - 10,-Sk za  každý aj  začatý m2 osobitne  užívaného verejného priestranstva .

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Čeľovciach - a to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Čeľovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku

poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Čeľovciach,

 

c/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo

mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec

správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Čeľovciach pri  ohlásení vzniku

daňovej povinnosti daňovníkom.

 

Daň za predajné automaty

§ 19

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 165.97 € - 5.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňované obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovaného obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovaných obdobiach je daň na zdaňované obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovaného obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovaného obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovaného obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Čeľovciach.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

a/ v hotovosti ,

b/ prevodom na  BÚ obce.

 

(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ výrobné číslo predajného automatu,

b/ názov a druh predajného automatu ,

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§  20

1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je 165.97 € - 5 000,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňované obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovaného obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovaných obdobiach je daň na zdaňované obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovaného obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovaného obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovaného obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Čeľovciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.   Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

a/ v hotovosti,

b/ prevodom na BÚ obce.

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ,

b/ názov  a druh,

 

§ 21

Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

(1)  Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Čeľovce.

 

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak poplatok platí poplatník, ktorým je :

a/ FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na stavbu

území obce oprávnená užívať  alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu

alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území

obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri

 

b/PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu

sa na území obce na iný účel ako podnikanie

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

území obce na účel podnikania

(3)  Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčastne  trvalý pobyt a prechodný pobyt poplatok  platí iba z dôvodu trvalého pobytu .Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a

tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčastne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie poplatok platí iba

z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí ak je v obci zavedený

množstvový zber./

(4) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom

(5) Splatnosť poplatku je možná v dvoch rovnakých splátkach

a.      Splátka do 31. mája,

b.     Splátka do 30. septembra

 

(6)  Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci    preukáže že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí na základe pracovnej zmluvy alebo inak preukázanej skutočnosti.

(7)  Sadzba poplatku je 0.008 € - 0.247 Sk za osobu a kalendárny deň.

(8)  Poplatok sa určuje na obdobie jedného kaledárneho roka.

(9)  Po vyčerpaní žetónov na jedného obyvateľa si môže občan zakúpiť ďalší žetón na                                                                             vývoz TKO za 2 € - 60.25 Sk

(10) Poplatok za vývoz TKO pre podnikateľské objekty je 2 € - 60.25 Sk na osobu, ktorá pracuje v podnikateľskom objekte.

§22

Záverečné  ustanovenia

 

1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 5/ 2004 zo dňa 15.12.2004

2/ Obecné zastupiteľstvo obce Čeľovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení  č.2/2008  o dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 11.12.2008 uznesením č.6/3 /2008

 

§ 23

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009

 

 

V Čeľovciachi dňa  11.12.2008

 

 

 

 

 

 

Ing.Ján Michalko

Starosta obce

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31