Dnes je nedeľa 24. januára 2021 meniny má Timotej zajtra Gejza

Kto je online..

Aktuálne máme 7 hosti prítomný

O chove, vodení a držaní psov na území obce Čeľovce PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 17 Apríl 2011 15:49

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach vydáva Všeobecné záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území Obce Čeľovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a podľa § 3, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 

o chove, vodení a držaní psov na území Obce Čeľovce.


Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Čeľovce (ďalej len VZN) je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného poriadku a čistoty v obci úpravou podmienok chovu a vodenia psov, a určením miest s obmedzeným pohybom psov, ako aj úpravou práv a povinností chovateľov a držiteľov psov v súvislosti s chovom psov.
 2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len “držiteľ psa).
 2. Zvláštnym psom je pes:
  1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zák. č. 473/2005 Z.z.),
  2. používaný horskou službou,
  3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej obrany (zák. č. 42/1994 Z.z.),
  4. poľovný, ovčiarsky a vodiaci,
  5. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
 3. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
 4. Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
 5. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
 6. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejne prístupné pozemky na území obce Čeľovce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo správy. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:
  1. miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská a trhoviská,
  2. mosty, mostíky, priechody, schodiská,
  3. parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta, detské ihriská, športoviská atď.

 

Článok 3

Podmienky chovu psov

 

 1. Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Čeľovce.
 2. Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný splniť a dodržiavať nasledovné podmienky:
  1. zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
  2. zabezpečiť mu hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách,
  3. dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad primeranú mieru obťažovaní susedia hlukom, pachom, pevnými a tekutými výkalmi,
  4. dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa proti besnote podľa § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
  5. pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie,
  6. dať psa, ktorý poranil človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o prehliadke psa odovzdať poškodenému,
  7. zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícií, najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, štvať zvieratá proti sebe,
  8. zabrániť voľne držanému psovi na oplotenom pozemku priamy prístup k časti plota na styku s chodníkom pre chodcov tak, aby pes neohrozoval chodcov,
  9. zabezpečiť svoju poštovú schránku umiestnenú na oplotení pozemku, či vstupnej bráne tak, aby nedošlo k ohrozeniu poštových doručovateľov,
  10. zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa,
  11. uhradiť škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne platných právnych predpisov.
 3. Chovať a držať psa je zakázané v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä:
  1. na balkónoch a loggiách domov, v spoločných priestoroch bytových domov,
  2. v zariadeniach pre deti a mládež,
  3. v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach,
  4. v zariadeniach určených na chov iného spoločenského zvieraťa (napr. v klietke).
 4. Zakazuje sa opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho.
 5. Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.
 6. Zakazuje sa chovať psov, ktoré vznikli krížením a chovom za účelom zvýšenia agresivity.

 

Článok 4

Evidencia psov

 

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na Obecnom úrade v Čeľovciach, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území obce.
 2. Pes nemôže byť prihlásený na majiteľa, u ktorého sa v prevažnej časti roka nezdržiava, t.j. nemôže byť prihlásený na majiteľa v rodinnom dome, keď prevažne žije v obytnom dome.
 3. Evidenciu vedie Obec Čeľovce, ako správca miestnych daní a poplatkov.
 4. Do evidencie sa zapisujú údaje:
  1. evidenčné číslo psa,
  2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
  3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
  5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
  6. úhyn psa,
  7. strata psa.
 5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť obci Čeľovce, ako správcovi miestnych daní a poplatkov.
 6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť.
 7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní na Obecnom úrade v Čeľovciach. V takom prípade vydá obec držiteľovi psa náhradnú známku za poplatok vo výške 3.50,- Eur.
 8. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do evidencie. O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi musí byť vykonaný záznam (Policajným zborom Slovenskej republiky, veterinárnym lekárom, Inšpektorom verejného poriadku, povereným pracovníkom obecného úradu ). Na základe tohto záznamu obecný úrad vydá držiteľovi psa známku “nebezpečný pes“, namiesto evidenčnej známky.

Článok 5

Vodenie a pohyb psov

 

 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí byť každý nebezpečný pes vždy na vôdzke a musí mať nasadený náhubok.
 3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
 4. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov (Polícia SR, Inšpektori verejného poriadku, poverení pracovníci obecného úradu), preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
 5. Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia, musí byť riadne a viditeľne označený známkou.
 6. Vodiť psa na verejné priestranstvo, v budovách, na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji a opatrený náhubkom ( okrem psov trpasličích plemien ). Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
 7. Držiteľ psa a ten, kto ho vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol (ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, údaje o držiteľovi psa). Súčasne je povinný v lehote do 5 dní oznámiť na obecnom úrade skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
 8. Psa nie je prípustné:
  1. vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,
  2. nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
  3. uviazať a nechať samého, ani ponechať voľne samého bez uviazania na verejnom priestranstve, najmä pred obchodmi, na trhovisku v čase predaja, parkoviskách, parkoch.

.  

 

Článok 6

Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,

a kde je zakázaný vstup so psom.

 

 1. Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a na voľných plochách extravilánu obce, pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
 2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie, netýka sa to priestoru podľa ods. 1.
 3. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na celom území obce.
 4. Zakazuje sa vstup so psom:
  1. na verejné detské ihriská a pieskoviská bez výnimky, do verejných budov, parkov, na cintoríny, pietne miesta, predškolské, školské, kultúrne a sociálne zariadenia,
  2. do športových zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
  3. ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou “vstup so psom zakázaný“.
 5. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.

 

Článok 7

Povinnosti pri znečistení verejných priestranstiev psom.

 

 1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný na verejne prístupných miestach bezodkladne odstrániť psie výkaly, a umiestniť ich do odpadovej nádoby v primeranom obale.
 2. Obec Čeľovce umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený zberné nádoby (koše) vhodné na zhromažďovanie exkrementov (výkalov) a zabezpečí priebežné odstraňovanie ich obsahu v súlade s hygienickými požiadavkami.

Článok 8

Plochy vymedzené na voľný pohyb a venčenie psov.

 

 1. Plochy na voľný pohyb a venčenie psov sú vymedzené výlučne v okolí brehov potoka Chlmec.
 2. Ďalšie voľné plochy môže určiť samospráva obce Čeľovce prílohou k tomuto VZN po preskúmaní podmienok ich vhodnosti.

Článok 9

Priestupky a sankcie

 

 1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa v zmysle zák. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ak:
  1. neoznámi obci Čeľovce každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
  2. neprihlási psa do evidencie,
  3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona 282/2002 Z.z.
  4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
  5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
  6. nezabráni voľnému pohybu psa, okrem priestorov na to určených.
 2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
  1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
  2. nezabránil útoku psa na človeka, alebo zviera, alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
  3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi, alebo nutnej obrane,
  4. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
  5. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,
  6. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
 3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu jednotlivo až do výšky 165,00 - Eur.
 4. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu jednotlivo až do výšky 65,00 - Eur.
 5. Obec Čeľovce môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
 6. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
 7. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
 9. Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je starosta obce Čeľovce oprávnený uložiť právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia pokutu až do výšky 6.638,00 - Eur.
 10. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Obce Čeľovce, okrem pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

                                               

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Odchyt túlavých psov vykonáva firma zaoberajúca sa odchytom psov s príslušným oprávnením, na základe objednávky Obce Čeľovce, v zmysle zákona SNR č. 488/2002 a zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.
 2. Odchytené psy budú prevezené do útulku pre psov a umiestnené v karanténe po dobu 30dní.
 3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Čeľovce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sú oprávnení ukladať a vyberať pokuty v zmysle právnych predpisov. Kontrolu vykonávajú taktiež poverení zamestnanci Obce Čeľovce, členovia komisií obecného zastupiteľstva v Čeľovciach a hlavný kontrolór obce.
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší a nahrádza VZN č. 1/05 o chove, vodení a držaní psov na území obce Čeľovce.
 5. Toto všeobecne záväzné nariadenie o chove vodení a držaní psov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čeľovciach dňa 12. mája 2011 a nadobúda právoplatnosť a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli obce t.j. ..........................

 

 

 

Ing. Ján Michalko

starosta obce

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce :   ...........................

VZN zvesené z úradnej tabule obce :     ............................

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31