Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 11 hosti prítomný

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 7.2.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 05:37

ZÁPIS

z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 7.2.2011.

 

Prítomní: podľa prezenčnej lisitny

 

Program: 

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola uznesení a správa o činnosti  obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4.    Prerokovanie organizačného a rokovacieho poriadku

5.    Rozpočet na rok 2011

6.    Úlohy na rok 2011

7.    Akcia – krst CD 19.2.2011

8.    Rôzné – dane a poplatky r. 2010

doplnenie člena do FK

záhumnie, voda

pripomienky-všeobecne

 

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva s tým, že určil  zapisovateľov

a overovateľov zasadnutia.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov boli určení:  Mgr. B. Ferjo, J. Sabová

Za overovateľov boli určení:  M.Rusnák, M.Baláž

 

K bodu 3/


 Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu  od posledného zasadnutia.

Doriešiť spor medzi bývalou riaditeľkou MŠ p. Demjanovou a obcou Čeľovce.

 

K bodu  4/


V tomto bode bolo na programe  prerokovanie rokovacieho a organizačného poriadku. Po

doplnení úloh bol rokovací a organizačný poriadok jednohlasne schválený.

 

 K bodu 5/


 Hlavná kontrolórka obce Bc. Beáta Mihucová prečítala návrh rozpočtu na rok 2011

a rozpočtové roky 2012, 2013. Po úpravách vo výdavkovej častí rozpočtu bol tento

rozpočet jednohlasne ako vyrovnaný schválený.

 

 K bodu 6/ 

 

Starosta obce predniesol hlavné úlohy  na rok 2011.

Pokračovanie verejného vodovodu

Viacúčelové ihrisko

Vodovodná prípojka ku A. Lipovej č. 91-poznámka z radov OZ,  že ostatní občania nemajú prípojku.

Čistenie potoka Chlmec – bude sa prevádzať výrez stromov, prečistenie potoka,

zásyp kamenivom na Záhumní.

Návrh na vykopanie priekopy na záhumní kvôli vode – doriešiť.

Starosta obce má za úlohu prediskutovať s p. Ločom a p. Volkaiom, aby sponzorsky

prispeli k spevneniu cesty na záhumní.

Projekt na vstupy do dvorov – OZ skonštatovalo že uvedený problém je pre našu obec

neriešiteľný.

 

 K bodu 7/


 Akcia -  krst CD 19.2.011  – je potrebné doriešiť niektoré náležitosti ohľadom

zakúpenia potravín , kvetov a pod.

 

 K bodu 8/


 Do finančnej komisie bola z radov občanov navrhnutá p. H. Tomková a obecným

zastupiteľstvom bol tento návrh jednohlasne schválený.

 p. Vojtko Š. – navrhol zmenu písania kroniky . Za jednu stranu navrhol 5 eur.

Bola prejednaná aktualizácia obecnej internetovej stránky a odmena za aktualizáciu.

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom , že internetovú stránku obce bude  aktualizovať

Mgr. B. Ferjo za odmena  20 euro mesačne formou dohody o vykonaní práce.

 

Zapísala : J. Sabová

  

Ing. Ján Michalko

starosta

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6