Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 20 hosti prítomný

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 19.12.2010 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 18:44

Záznam

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 19.12.2010 v Čeľovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: podľa pozvánky

K bodu 1/

Starosta obce Ing. Ján Michalko otvoril slávnostné zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných na tomto zasadnutí.

K bodu 2/

Starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice nasledovne:

Zapisovateľka bola určená adm. Pracovníčka obecného úradu p. Kľučárová Marta.

Za overovateľov zápisnice boli určení J. Sabová a Vojtko Š.

K bodu 3/

Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ing. Marta Nováková.

K bodu 4/

V ďalšom bode starosta obce poďakoval doterajším poslancom obecného zastupiteľstva za ich vykonanú prácu.

K bodu 5/

Podľa programu zasadnutia v tomto bode nasledovalo zloženie sľubu starostu obce, ktorý prečítala p. Farbárová Božena a osvedčenie o zvolení za starostu obce odovzdala novozvolenému starostovi obce Ing. Jánovi Michalkovi predsedníčka MVK p. Ing. Marta Nováková

K bodu 6/

V ďalšom bode nasledoval sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva na znak súhlasu sľub podpísali a podľa abecdného poradia im boli odovzdané osvedčenia o zvolení za poslancov OZ.

K bodu 7/

Novozvolený starosta obce Ing. Ján Michalko predniesol slávnostný príhovor.

K bodu 8/

V bodu 8 schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 9/

Starosta obce poveril zastupovaním starostu obce poslanca OZ Mgr. Branislava Ferja.

K bodu 10/

V tomto bode bola navrhnutá poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Božena Farbárová, aby bola poverená zvolávaním obecného zastupiteľstva.

K bodu 11/

Voľba mandátovej komisie – zvolení J. Sabová, M. Zubko, s počtom hlasov 5 za, 2 sa zdržali hlasovania

Voľba návrhovej komisie – zvolení B. Farbárová, Mgr. B. Ferjo, Š. Vojtko 5 za, 2 sa zdržali hlasovania

Voľba volebnej komisie – M. Baláž, M. Rusnák 5 za, 2 sa zdržali hlasovania

Komisie: finančná

komisia na ochranu verejného poriadku

kultúrno-športová

Finančná komisia – predseda p. Farbárová Božena, 6za, 1 sa zdržala

člen M. Zubko, 6 za, 1 sa zdržal

z radov občanov – doriešiť

Komisia na ochranu ver. poriadku – predseda Mgr. Branislav Ferjo, 6 za, 1 sa zdržal

člen Š. Vojtko, 6 za, 1 sa zdržal

z radov občanov – doplniť

Komisia kultúrno-športová – predseda p. Jana Sabová, 6 za, 1 sa zdržala

člen M. Rusnák, 6 za, 1 sa zdržal

člen M. Baláž, 6 za, 1 sa zdržal

z radov občanov – doplniť

K bodu 12/

Novozvolené OZ sa jednomyseľne zhodlo v tom, že odmeny pre starostu obce k platu, ktorý je určený zo zákona a odmeny pre OZ budú vyplácané raz ročne na konci roka.

K bodu 13/

Návrh uznesenia predniesla p. B. Farbárová, ktorý bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14/

Starosta obce Ing. Ján Michalko ukončil slávnostné zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Ján Michalko

starosta

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6