Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 14 hosti prítomný

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 22 Február 2011 18:48

UZNESENIE

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.12.2010 v Čeľovciach

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

2. Poverenie zastupovaním starostu podľa • 13 b, ods. 1,3.

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa • 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Návrh na zriadenie komisií OZ, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

A. Berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Marta Nováková.

2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

B. Konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Michalko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Marián Baláž, Božena Farbárová, Mgr. Branislav Ferjo, Marek Rusnák, Jana Sabová, Štefan Vojtko, Marián Zubko.

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

A. berie na vedomie

1. poverenie zastupovaním starostu poslancom Mgr. Branislavom Ferjom v zmysle § 13 ods. 1

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

poveruje

poslanca B. Farbárovú zvolaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

A. zriaďuje

komisie a to : finančnú

komisiu na ochranu verejného poriadku

kultúrno-športovú

B. volí

predsedu finančnej komisie – Boženu Farbárovú

členov komisie – za poslancov – Marián Zubko

predsedu komisie na ochranu verejného poriadku – Mgr. Branislava Ferja

členov komisie – za poslancov – Štefan Vojtko

predsedu komisie kultúrno-športovej – Jana Sabová

členov komisie – za poslancov – Marián Baláž, Marek Rusnák

Uznesenie č.4

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach

určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce vo výške podľa § 3 ods. 1, ktorý je súčinom priemrnej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci rok a koeficientom podľa § 4 ods. 1, ktorý je pre našu obec 1,83, čo platí pre počet obyvateľov od 501 do 1000.

Odmena starostu – 1 krát ročne.

schvaľuje

zásady odmeňovania poslancov OZ – 1 krát ročne.

Ing. Ján Michalko

starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2