Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 28 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 21.3.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 24 Marec 2011 18:07

ZÁPIS

zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 21.3.2011

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej lisitny

 

Program: 

1.   Otvorenie a určenie zapisovateľov a overovateľov

2.   Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia

3.   Výrub stromov spred budovy obecného úradu

a výsadba okrasných drevín

4.    Riešenie prepadajúcej sa strechy v kuchyni v budove svadobky

5.    Riešenie hrboľatej cesty na vstupe do obce zo smeru od obce Egreš

6.    Zmena organizačného poriadku obce Čeľovce

7.    Riešenie starej požiarnickej AVIE

8.    Riešenie túlavých psov v obci a zaujatie stanoviska k chovateľom psov

9.    Rôzné : dane, poplatky za rok 2010,úprava betónových  kociek - dolný koniec

knižnica, ihrisko za DOVP

10.    Záver

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva s tým, že určil  zapisovateľov

a overovateľov zasadnutia.

Za zapisovateľov boli určení:  Mgr. B. Ferjo, J. Sabová

Za overovateľov boli určení:  M. Zubko, B. Farbárová

 

K bodu 2/

 

Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu  od posledného zasadnutia.

Bolo navrhnuté, aby správa tak ako bola prečítaná na zasadnutí  OZ bola  daná na internet.

 

K bodu  3/


Výrub stromov spred budovy obecného úradu. Poslancami OZ boli vybraté stromy

pred budovou obecného úradu na výrub podľa potreby. /5 – 6 tuje, 1 druh brezy, 1 druh

slivky./

Zodpovední : poslanci OZ                                                              Termín: 26.3.2011

 

K bodu 4/

 

Riešenie prepadajúcej sa strechy  v kuchyni v budove svadobky.

 

Starosta obce navrhol OZ najprv opraviť strechu a tak sa môže riešiť podhľad

vo svadobke. Ku oprave strechy je potrebné zakúpiť tmel .

Ďalšou pripomienkou  bolo, že je potrebné opraviť vodu v svadobke. K uvedenej

oprave je potrebné zakúpiť regulačné ventily do svadobky a Materskej školy.

 

K bodu 5/

 

Riešenie hrboľatej cesty na vstupe do obce zo smeru obce Egreš.

Návrh: viackrát podať písomnú žiadosť na Správu ciest ohľadom hrboľatej cesty,

prípadne priložiť petíciu občanov obce.

 

K bodu 6/

 

Zmena organizačného poriadku obce .

Obecné zastupiteľstvo navrhuje znížiť dispozičnú čiastku starostovi obce z 500 euro

na 300 euro.     .

Návrh  na doplnenie komisie na vybavovanie sťažnosti –Poriadková komisia v zložení:

Mgr. Branislav Ferjo, Štefan Vojtko, Marián Zubko, Bc. Beáta Mihucová

Preveriť svetlo za budovou pohostinstva na obecnom pozemku.

Doplniť čl. A, komisie obecného zastupiteľstva bod 4, aby  poslanci obecného zastupiteľstva

mohli vykonávať námatkové kontroly k lepšiemu hospodáreniu s el. energiou a plynom.

 

K bodu 7/

 

Riešenie starej požiarnickej AVIE

 

Starú požiarnickú AVIU je potrebné odtiahnuť na šrotovisko

 

K bodu 8/

 

Formou miestneho rozhlasu upozorniť občanov obce o chove psov.

Každý poslanec má vo svojom obvode zistiť počet chovných psov do najbližšieho zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 9/


Dane, poplatky za rok 2010.

Každý poslanec vo svojom obvode  upozorní občanov  o podlžnostiach za rok 2010

a v určitom termíne vyrovnať dlh.

Oprava betónových kociek v priekopách /dolná časť obce smerom k N. Žipovu/

doriešiť opravu priekop občanmi zamestnanými na aktivačnú činnosť.

Kronikár obce  - Prípravu kroniky /písanie/. Oboznámiť poslancov obecného  zastupiteľstva.

Návrh: odmena kronikára za písanie kroniky 5 euro za 1 napísanú  stranu. Uvedený návrh

bol poslancami obecného zastupiteľstva odsúhlasený.

Obecná knižnica:  Je v štádiu riešenia, je potrebné sprístupniť anketu cez internet.

 

 

Zapísala : J. Sabová

 

Ing. Ján Michalko

starosta      

 

Príloha: Správa o činnosti ObÚ za obdobie od 7.2.2011 do 21.3.2011

 

KONTROLA UZNESENÍ

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie od 7.2.2011 do 21.3.2011

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 7.2.2011.

Na tomto zasadnutí   OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je nasledovné:

 

UZNESENIE č. 3.1/2011 je splnené bol ním schválený Rokovací poriadok obce Čeľovce.

UZNESENIE č. 3.2./2011 je splnené bol ním schválený Organizačný poriadok obce.

UZNESENIE č. 3.3/2011 je splnené bol ním schválený rozpočet obce.

UZNESENIE č. 3.4/2011 je splnené uznesením bol doplnený člen do finančnej komisie.

UZNESENIE č. 3.5/2011 je splnené bol ním schválený Mgr. Branislav Ferjo na aktiváciu

internetovej stránky obce.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 9.2.2011 som bol na porade s ÚP a Povodím Bodrogu.

Dňa 16.2.2011 som bol v Parchovanoch na Rade ZMOS – RJZ.

Dňa 18.2.2011 sa konala kolaudácia odvodnenia plynovodu na svahu Viničky.

Dňa 19.2.2011 sa konala kultúrna akcia Krst CD skupiny Čeľovčanka. Na túto

akciu obec mala finančné náklady vo výške 230 eur.

Dňa 23.2.2011 sa konal Mikroregión ROŇAVA v Stanči. Na tomto mikroregióne

sa volil nový predseda správnej rady a podpredseda. Taktiež sme odsúhlasili aj

člensky poplatok na rok 2011 vo výške 40,- eur.

Dňa 24.2.2011 som sa zúčastnil porady so Stavebným úradom.

Dňa 9.3.2011 sa konal Okresný snem ZMOS-RJZ v Trebišove. Na sneme sa volil

nový predseda a nová Rada.

V polovici februára začal Slovenský vodohospodársky podnik s výrubom stromov

okolo potoka Chlmec a s jeho prečisťovaním.

Pracovníci AČ čistili priestor za DOVP, kde previedli výrub kríkov.

Od 1.3.2011 sme zobrali do Materskej školy Mgr. Babajovú z Nižného Žipova

na absolventskú prax. Tohto času zastupuje riaditeľku, ktorá je na  PN.

Dňa 3.3.2011 nám boli poukázané peniaze z PPA, ktoré sme vrátili banke. Teraz

budeme môcť požiadať o vrátenie DPH  a vrátiť banke.

Dňa 1.3.2011 bola spustená nová internetová stránka obce. Od tohto dátumu sú

zverejňované zmluvy a faktúry cez internet. V mesiaci marec som zaslal žiadosť

na MF na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

Dňa 10.3.2011 sme mali poradu s VVS KE v Trebišove. Na tejto porade bolo

zhodnotené  budovanie vodovodov kanalizácií a čističiek odpadových vôd.

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6