Dnes je streda 05. augusta 2020 meniny má Hortenzia zajtra Jozefína

Kto je online..

Aktuálne máme 16 hosti prítomný

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 12.5.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 21 Máj 2011 10:59

ZÁPIS

z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 12.5.2011.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej lisitny

 

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia

4.   Záverečný účet obce

5.   Územný plán

6.   Verejný vodovod

7.   Oprava strechy - svadobka

8.   VZN o chove psov

9.   Rôzne : poistenie AVIE

10.   Záver

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril piate zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov .

 

K bodu 2/


Za zapisovateľov boli určení: B. Farbárová, J. Sabová

Za overovateľov boli určení: Š. Vojtko, M., Rusnák

 

K bodu 3/

 

Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia.

K správe bola pripomienka p. M. Zubka ku koseniu verejného priestranstva pre Veľkou

nocou.

 

K bodu 4/


Informácia zo strany hlavnej kontrolórky obce Bc. B. Mihucovej so záverečným účtom obce.  Záverečný účet obce bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami počtom 6 hlasov.

 

K bodu 5/


Riešenie územného plánu obce sa presúva na neurčito.

 

K bodu 6/

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkovateľa verejného vodovodu v obci a to:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Trebišov.

 

K bodu 7/

 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo , že nakoľko strecha už bola viackrát opravovaná asfaltovým tmelom, v blízkej budúcnosti sa s rekonštrukciou strechy nepočíta.

 

K bodu 8/


VZN o chove psov.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný p. Š. Onda, ktorý mal pripomienku, aby každý majiteľ prihlásil svojho psa na Obecný úrad. Ohľadom poplatku za psov doplniť úľavu pri ZŤP občanov vo VZN.

 

K bodu 9/

 

Rôzne:

 

Požiarnická AVIA - poistka na uvedené auto je uzavretá.

Obhliadka Avie na PZ v Trebišove.

Sťažnosť občana p. Bulu na zatekanie budovy. Starosta poveril členov poriadkovej

komisie o preverenie sťažnosti.

Sťažnosť p. Volkaia ohľadom vypúšťania žumpy na súkromný pozemok, znečistenie dvoch

studní, ako aj sypanie smetí – sťažnosť preverí poriadková komisia

Žiadosť p. Lipovej -   vodovodná prípojka – starosta obce zabezpečí výkop , rúru.

Obecný pozemok za budovou školy – upraviť pozemok, vyčistiť za pomoci DUBINA s.r.o.

Oplotenie z cintorína – nepredajné, Drobný stavebný odpad - termín vývoz vyhlásiť v

miestnom rozhlase.

Pitná voda –smerom k T. Petrovi v štádiu riešenia

Výmena úspornej lampy za pohostinstvom

Jánske ohne – 25.6.2011 doriešiť prípravu

 

K bodu 10

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutia obecného

zastupiteľstva.

 

 

Zapísala: Sabová J.

                                                                                                                                 Ing. Ján Michalko

                                                                                                                                         starosta

 

Príloha:

KONTROLA UZNESENÍ

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie od 21. 3. 2011 do 12. 5. 2011


Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 21.3.2011.

Na tomto zasadnutí   OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je následovné:

 

UZNESENIE č. 4.1/2011 bolo splnené. Jednalo sa o výrub drevín spred budovy OcÚ.

UZNESENIE č. 4.2/2011 bolo splnené bola ním schválená zmena organizačného poriadku

v časti kde bolo 500 euro na 300 euro.

UZNESENIE č. 4.3/2011 bolo splnené AVIA bola predaná do šrotu v sume 373,- euro

UZNESENIE č. 4.4/2011 sa plní priebežne, vyplatenie kronikára bude až po napísaní

kroniky.

Ďalej bol zakúpený 1 ks regul. ventil na vodu, asfaltový tmel na strechu, taktiež bol zaslaný

list na KSK vo veci opravy cesty.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 23.3.2011 sa konala kolaudácia vody za kostolom a na Kuzmickej ulici. Doteraz

sú odovzdané všetky materiály ku kolaudácii. Jedným z materiálov, ktoré boli potrebné

doložiť bol prevádzkový poriadok, ktorý som musel objednať u projektanta a stal 540 euro.

Dňa 7.4.2011 bola porada CO v Slivníku.

Dňa 15.4.2011 bolo spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev Plechotíc a Čeľoviec s

programom Územné plány obcí.

Do 20.4.2011 som musel dať žiadosť na AČ, lebo staré žiadosti končili do 30.4.2011. Na

AČ nám boli pridelení dvaja pracovníci, ostatní sú zobraní na obecné služby.

Pracovníci na AČ prevádzali úpravu rigolov od dolného chrámu v obci po koniec obce.

Dňa 11.5.2011 som sa zúčastnil RADY ZMOS v Parchovanoch. Na porade sme rozoberali podielové dane a 21. snem ZMOS, ktorý bude 18. – 19. 5. 2011 v Bratislave.

Dňa 12.5.2011 som odovzdal materiály na Vsl. a ŽP v Trebišove ku vode.

 

Separovaný zber

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6