Dnes je utorok 01. decembra 2020 meniny má Edmund zajtra Bibiána

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 23 Jún 2011 08:26

ZÁPIS

zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15. 6. 2011.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia

4. Územný plán obce

5. Úprava platových pomerov starostu obce

6. Kultúrna akcia

7. Informácia komisie pre ochranu verejného poriadku

8. Rôzné – MŠ – maľba,preliezky, terasa

voda – Kuzmická ulica

cintorín – brána

rozpočtové pravidla – záväzné stanovisko

priekopy

úväzok kontrolórky

stravné lístky

9. Záver

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov .

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov boli určení: Mgr. B. Ferjo, J. Sabová

Za overovateľov boli určení: M. Zubko, B. Farbárová

 

K bodu 3/

 

Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia.

 

K bodu 4/

 

Územný plán obce obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo – je v štádiu riešenia, pre-

jednalo návrh zmluvy a jeho riešenie sa odkladá na neurčito.

 

K bodu 5/

 

Úprava platových pomerov starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce podľa zákona zo 17. mája 2011.

 

K bodu 6/

 

Kultúrna akcia – Jánske ohne

 

Organizačne akciu zabezpečí obecné zastupiteľstvo. Obecný úrad zabezpečí

stravu vo forme guľášu, výčap – občerstvenie V. Doliničová. Termín akcie je stano-

vený na 2. 7. 2011.

 

K bodu 7/

 

Informácia komisie pre ochranu verejného poriadku o sťažnostiach občanov.

sťažnosť p. Ondu – otvorená

sťažnosť p. Antolíka – je v štádiu riešenia

sťažnosť p. Volkaia – spísaná žiadosť na obecný úrad

sťažnosť p. Ondu – ohľadom psov v susedstve p. Antolíka, žiada obec aby udržiaval

svojích psov podľa zákona

sťažnosť p.Bullu – je v štádiu riešenia

Dane a poplatky – priebežné platenie daní

Materská škola- Termín maľby je po 16.7.2011, terasa v budove materskej školy-doriešiť

opraviť dlažbu

Cintorín – je potrebné brány otvárať aj zatvárať- doriešiť otváranie brány

Úväzok kontrolórky obce- prejednanie za jej prítomností pri najbližšom zasadnutí obecného

zastupiteľstva.

Svetlo pri pohostinstve – Vymeniť za úspornejšiu žiarovku

Priekopy smerom od obecného úradu – N. Žipov. Tam kde nie sú opravené priekopy je treba

opraviť.

Návrh na pozastavenie stravných lístkov pre starostu obce. Stravné lístky sa nepozastavujú.

 

                                                                                                                                    Ing. Ján Michalko

                                                                                                                                            starosta

Príloha:

KONTROLA UZNESENÍ

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie od 12. 5. 2011 do 15. 6. 2011

 

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 12.5.2011.

Na tomto zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je následovné:

 

UZNESENIE č. 5.1/2011 bol ním schválený záverečný účet obceza rok 2010.

UZNESENIE č. 5.2/2011 bol ním schválený prevádzkovateľ verejného vodovodu.

UZNESENIE č. 5.3/2011 bolo ním schválené VZN č. 1/2011 o chove psov.

UZNESENIE č. 5.4/2011 sa plní priebežne, zatiaľ bolo zlikvidované pletivo okolo

školského pozemku.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 15.5.2011 sa v obci konala akcia ku Dňu Matiek. Na túto akciu sme zakúpili

kvety. Program pripravila poslankyňa p. Sabová spolu so ZŠ a MŠ v obci.

V dňoch 17.5.2011 som sa zúčastnil 21. snemu ZMOS v Bratislave.

Koncom mája som zabezpečil všetky potrebné veci ku kolaudácii vody. Voda bola

skolaudovaná a bolo vystavené kolaudačné rozhodnutie. Tohto času čakáme na právo-

platnosť kolaudačného rozhodnutia, či sa niekto neodvolá. Po nadobudnutí právo-

platnosti sa podpíše dodatok ku zmluve o prevádzkovaní a občania môžu odoberať vodu.

Začiatkom júna sme pripravili zeminu a kamenivo do skalky pred OcÚ. Poslankyňa p.

Sabová pripravila zrealizovanie skalky.

Dňa 8.6.2011 sa konal Mikroregión „ROŇAVA“ vo Veľatoch. Na mikroregióne

sme rozoberali kultúrno-historické pamiatky obci a do budúcna by sme ich chceli vy-

tlačiť v brožúrke a tak propagovať mikroregión.

Minulý týždeň som bol v banke DEXIA podpísať dodatok ku zmluve, lebo nam končila 1 ročná doba. Zmluva sa predlžila ešte na rok. Dovtedy by sme mali vrátiť DPH. Tohto času

už bolo na internete, že môžeme požiadať o vrátenie DPH. Pripravil som všetky potrebné

potvrdenia a teraz sa pripravuje žiadosť.

Pracovníci AČ kosili cintorín, upravovali priekopy na dolnom konci obce.

 

Separovaný zber

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3