Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 11 hosti prítomný

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 14.07.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 18 Júl 2011 07:08

ZÁPIS

zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 14. 7. 2011.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa hlavného kontrolóra obce o hospodárení

za 1. polrok 2011

5. Prejednanie úväzku kontrolórky obce

6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

7. Plán činnosti folklórnej skupiny Čeľovčanka na II. polrok 2011

8. Rôzné – Dane a poplatky za I. polrok 2011

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov .

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov boli určení: JUDr. B. Ferjo, J. Sabová

Za overovateľov boli určení: M. Baláž, Š. Vojtko

 

K bodu 3/

 

Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 4/

 

Správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení obce za I. polrok 2011 predniesla

Mgr. Mihucová Beáta.

 

K bodu 5/

 

Prejednanie úväzku kontrolórky obce.

Návrh p. M. Baláža na pôvodný úväzok 0,2 nebol schválený. Úväzok hlavnej kontrolórky

obce bol napokon schválený na 24 hodín mesačne, t.j. úväzok 0,15.

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené, že kontrolórka obce Mgr. B. Mihucová bude vykonávať závislú činnosť mimo činnosti kontrolórky obce.

 

K bodu 6/

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 bol prednesený hlavnou kontrolórkou obce

Mgr. B. Mihucovou.

 

K bodu 7/

 

Plán činnosti folklórnej skupiny Čeľovčanka.

Finančná komisia má predložiť folklórnej skupine výdavky, ktoré majú pre svoje čerpanie.

 

K bodu 8

 

Dane a poplatky

 

- vyhlásiť v miestnom rozhlase neplatičov

- podaný návrh na to, či by pracovníci aktivačnej činnosti nemohli upratovať gréckokatolícky

chrám

- svetlo na ulici Mlynskej /p. Kolesárová/ je potrebné opraviť

- návrh na zrušenie svetla pri miestnom pohostinstve

 

 

Zapísala: Sabová J.

 

                                                                                                                 Ing. Ján Michalko

                                                                                                                           starosta

Príloha:

KONTROLA UZNESENÍ

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie od 15. 6. 2011 do 14. 7. 2011

 

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 15. 6.2011.

Na tomto zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je následovné:

 

UZNESENIE č. 6.1/2011 bol ním schválený program OZ .

UZNESENIE č. 6.2/2011 bol ním schválený plat starostu obce.

UZNESENIE č. 6.3/2011 bolo splnené bola ním schválená kultúrna akcia Jánske ohne.

UZNESENIE č. 6.4/2011 zatiaľ nie je splnené , svetlo ešte nebolo vymenené z dôvodu

nedostatku finančných prostriedkov.

UZNESENIE č. 6.5/2011 bolo ním hlásovaníé stravných lístkov starostu obce.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Koncom mesiaca jún sa konala kolaudácia FVE Čeľovce 1 a Čeľovce 2.

Dňa 30.6.2011 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre firmy. Taktiež dňa 30.6.2011

bola podpísaná zmluva o spolupráci s firmami, ktoré budú prevádzkovať FVE. Urobili

sme zmluvu na 1 MW – 1700,- euro - dotácia na rok pre obec a 0,5 MW 850,- euro - dotácia pre obec. Ročne od firiem dostaneme 2 550,- euro.

Dňa 29.6.2011 sme predkladali ako obec správu Rady obrany. Zasadnutie rady sa konalo

v Nižnom Žipove.

Dňa 30.6.2011 som bol v Michalovciach v DEXIA banke podpísať dodatky ku zmluvám.

Dňa 2.7.2011 sa konala akcia Jánske ohne. Z tejto akcie vo výčape bol zisk 28 euro. Je potrebné rozhodnúť, kde sa tieto peniaze poskytnú.

Pracovníci AČ kosili cintorín, obec, školský dvor, betónovali poklopy na Mlynskej ulici.

Tohto týždňa som zabezpečil nové čerpadlo pre HZ.

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2