Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 11 hosti prítomný

Zápisnica z ôsmeho zasadnutia OZ konaného dňa 21.9.2011 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 23 September 2011 13:43

ZÁPIS

z ôsmeho zasadnutia OZ konaného dňa 21.9. 2011.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3.Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4.Návrh úpravy rozpočtu

5.Mesiac úcty k starším - prehodnotenie

6.Rôzné : MŠ – informácia, dane a poplatky r. 2011, stav ihriska

sťažnosť, informácia o zasadnutí komisie na OVP, úprava

betónových kociek pri Ferja, pokračovanie vo výstavbe vodo-

vodu, riešiť pracovníkov AČ, jesenné upratovanie obce, doplnenie

členky do kult .komisie , stĺp pri č. d. 62, brány na cintoríne,

rozpadajúci sa betón, potok Chlmec

 

K bodu 1/

 

Starosta obce Ing. Michalko otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal

prítomných poslancov na ôsmom zasadnutí OZ.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov zápisnice boli určení : JUDr. B. Ferjo a J. Sabová

Za overovateľov boli určení : M. Zubko a B. Farbárová

 

K bodu 3/

 

Starosta obce prečítal správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 4/

 

Starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenia k rozpočtu .

 

K bodu 5/

 

V uvedenom bode poslanci prehodnotili akciu Mesiac úcty k starším , ktorá sa

koná v októbri. Termín posedenia s dôchodcami našej obce bol určený na 23.10.2011.

 

K bodu 6/

 

Rôzné:

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o maľbe v Materskej škôlke.

- stav ihriska – sťažnosť /staré ihrisko/ - je potrebné vyzvať spoluvlastníkov, aby

vyčistili plochu ihriska

- informácia o zasadnutí komisie na OVP

- JUDr. B. Ferjo informoval o prejednaní sťažnosti

- cesta ku kostolom – upraví sa cesta za pomoci p. Loču

- prejednanie p. Bereša – dostane písomné napomenutie, nakoľko sa nedostavil na

zasadnutie komisie

- má byť obecným rozhlasom vyhlásené, aby prečnievajúce stromy, konáre boli odstránené

a aby bol bezpečný prechod cez chodník smerom od obecného úradu po p. Ferja

- pracovníci aktivačnej činnosti

- návrh do kultúrnej komisie – p. Jana Germeková – návrh bol schválený

- betón popri chodníkoch smerom od . Tóthovej hore ku cintorínu - chodník sa rozpadáva

návrh na podanie reklamácie

 

Zapísala: J.Sabová

                                                                                                       Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

Príloha:

Kontrola uznesení

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie

od 14.7.2011 do 21.9.2011

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 14.7.2011.

Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je

následovné:

UZNESENIE č. 7.1/2011 bolo splnené, jednalo sa o zníženie úväzku hlavnej kontro-

lórky, platobný výmer bol vystavený.

UZNESENIE č. 7.2/2011 bolo splnené, bol ním schválený program činnosti hlavnej

kontrolórky na 2.polrok 2011.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 18.7.2011 zasadala komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

ohľadom sťažnosti na hnojisko p. Ondu a ohľadom chovu psov p. Glesga. Na podnet

komisie obec vydala rozhodnutie na vypratanie hnojiska na deň 7.8.2011. Do tohto

termínu hnojisko bolo vypratané.

Dňa 28.7.2011 som bol na porade ROS ohľadom zlúčenia ROS a Múzea v Trebišove.

Je predpoklad, že VÚC Košice schváli zlúčenie.

Od 1.8.2011 som čerpal dovolenku.

Začiatkom augusta sa začalo s maľovaním MŠ svojpomocne. Náklady na zakúpenie farby

boli cca 180 eur a náklady na opravu radiátorov činili 292 euz.

Koncom augusta sme urobili vodovodnú prípojku k p. Lipovej, náklady na zriadenie prí-

pojky boli 311,- eur.

Od 1.9.2011 sme prijali do MŠ novú učiteľku na zastupovanie počas materskej dovolenky

p.Porhinčákovej. Učiteľka je z Úpora a volá sa Beáta Takáčová.

Dňa 5.9.2011 sa na OÚ konalo jednanie ohľadom prác na plyne medzi Čeľovcami a N. Žipovom. Počas rekonštrukcie bude na ceste zriadené vybočenie.

Dňa 8.9.2011 sa konala parciálna porada s SAD ohľadom cestovných poriadkov, ktoré sa budú meniť v polovici decembra.

Dňa 14.9.2011 sa na OÚ konalo jednanie ohľadom chovného rybníka kaprov v katastrálnom

území Čeľovce. Rybník sa bude robiť vedľa bývalého ovčina na Viničkách.

Pracovníci AČ zhotovili nové poklopy na otvory žump, ktoré boli ukradnuté. Pomáhali

pri zriadení vodovodnej prípojky, kosili obec, cintorín a robili výrub kríkov na záhumní a

Kuzmickej ulici.

Začiatkom septembra bolo vymenené svetlo pri pohostinstve. Náklady na výmeru svetla boli 101,- eur.

Taktiež boli namaľované brány na cintoríne, lebo som nahlásil reklamáciu.

Dňa 12.9.2011 sme dostali vrátenie DPH vo výške 14% čo činilo 21 239 eur, banke boli

vratené 20 301,- , zbytok bol prevedený dodávateľovi NOVICOM. NOVICOMU máme doplatiť 18 000 eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31