Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Zápisnica z druhého zasadnuta OZ konaného dňa 8.2.2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 08 Marec 2012 15:00

ZÁPIS

z druhého zasadnutia OZ konaného dňa 8. 2. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Návrh plánu hlavnej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na

obdobie 1. polrok 2012

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu

obce na roky 2012-2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2012

6. Rozpočet na rok 2012

7. Úlohy na rok 2012

8. Informácia o kontrole z IBP

9. Kronika obce za rok 2011

10. Rôzné:

dane a poplatky za rok 2011

rodinný dom p. Sabo

FS Čeľovčanka – inventarizácia majetku

poštové stredisko

informácia od hlavnej kontrolórky obce

prejednanie telocvične

žiadosť rómskych občanov

karnevál, aerobic

vyhlásenie OZ v rozhlase

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

 

Za overovateľov a zapisovateľov zápisnice boli určení: p.Farbárová,p.Rusnák

p. Sabová ,JUDr. Ferjo

 

K bodu 3/

 

Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia a kontrolu uznesení

prečítal Ing. Ján Michalko starosta obce.

 

K bodu 4/

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2012 prečítala Mgr. Beáta Mihucová

hlavná kontrolórka obce.

 

K bodu 5/

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky

2012-2014 predniesla Mgr. B. Mihucová.

 

K bodu 6/

 

Rozpočet obce na 2012 bol jednomyseľne schválený s určitými úpravami

v správe obci v položke cestovné bolo zníženie z 1800 eur na 1500 eur a zvýšenie o 300 eur

v položkách v kultúrnej činnosti obce.

 

K bodu 7/

 

Úlohy na rok 2012 – pokračovanie verejného vodovodu

vodovodná prípojka k Rozlúčkovej sieni

elektroinštalačný materiál pre obecnú pivnicu - osvetlenie obecnej pivnice

obecné ihrisko – vyrovnať, zasiať trávu, oplotiť

doriešiť cestu za kostolom – opraviť

 

K bodu 8/

 

O kontrole z Inšpektorátu bezpečnosti práce informoval prítomných poslancov

starosta obce.

 

K bodu 9/

 

Kronika obce za rok 2011

 

K bodu 10/


dane a poplatky za rok 2011 – riešenie neplatičov

rodinný dom p. Sabo – v štádiu riešenia, písomne upovedomiť p. Sabu o rozhodnutí

obecného zastupiteľstva

FS Čeľovčanka – budú vystavené osobné karty, na ktorých bude vypísaný zoznam

zverených vecí

poštové stredisko – zmena pracovnej doby

prejednanie kultúrneho domu na športové akcie – futbal. Ak koncom roka budú finančné

prostriedky zabezpečí sa telocvična mimo našej obce

žiadosť rómskych občanov postaviť klub na obecnom pozemku na Kuzmickej ulici

aerobic,

informácia o pozvánke delegátov na okresné zhromaždenie delegátov dobrovoľníckych

hasičských zborov okresu Trebišov

informácia o uskutočnení karnevalu v termíne 11.2.2012

 

 

Zapísala: Sabová

                                                                                                         Ing. Ján Michalko

                                                                                                                 starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2