Dnes je nedeľa 29. novembra 2020 meniny má Vratko zajtra Ondrej/Andrej

Kto je online..

Aktuálne máme 10 hosti prítomný

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Máj 2012 15:47

ZÁPIS

z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 27.4. 2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2011

a správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012

5. Informácia o výstavbe vodovodu na Dubinskej ulici

6. Informácia zo zasadnutia Komisie na OVP a podnet obce

na riešenie výrubu agátov

7. Informácia o ihrisku za skladmi DOVP

8. Prejednanie financovania prác, ktoré boli urobené ako práce

naviac pri chodníkoch

9. Rôzné:  dane za rok 2011

                   Deň matiek

                   stavanie mája

                   komunálny odpad

                   internet EMAX

                   odmeny komisií

 

K bodu 1/

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Ján Michalko a privítal všetkých

prítomných poslancov na 3. zasadnutí OZ.

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Branislav Ferjo

Jana Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení : Marián Zubko

Marián Baláž

 

K bodu 3/

 

Správu o činnosti obce s kontrolou uznesení predniesol starosta obce Ing. Ján

Michalko.

 

K bodu 4/

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2011 a o výsledku finančnej kontroly predložila Mgr. B. Mihucová . Z dôvodu neúčasti hlavnej kontrolórky

obce správu prečítal Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 5/

 

Starosta obce informoval poslancov o výstavbe verejného vodovodu na Dubinskej ulici.

 

K bodu 6/

 

Zástupca starostu obce JUDr. Branislav Ferjo informoval prítomných o zasadnutí Komisie na ochranu verejného poriadku ohľadom anonymného dotazníka občanom obce na zistenie a zmapovanie prípadných problémov v obci a zároveň na ich následné vyriešenie.

Výzva p. J. Sabu komisiou na ochranu verejného poriadku

 

K bodu 7/

 

Informáciu o ihrisku za skladmi DOVP prečítal p. M. Rusnák. Zistiť informácie

ohľadom trafostanice na VSE a.s. Košice.

 

K bodu 8/

 

Prejednanie financovania prác, ktoré sú urobené ako práce naviac pri výstavbe chodníkov.

Bol navrhnutý splátkový kalendár. Dohodnúť sa s uvedenou firmou na mesačných splátkach.

 

K bodu 9/

 

Nedoplatky na daniach z roku 2011 – je potrebné písomnou formou vyzvať neplatičov

daní a poplatkov, vyčísliť poplatok z omeškania.

Deň matiek – termín konania osláv je 20.5.2012 o 15,00 hod.

Stavanie mája   - termín 30.4.2012 o 18,30 hod.

EMAX – internet – doriešiť možnosť zavedenia do MŠ a OcÚ .

 

Zapísala: J. Sabová

                                                                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                                            starosta

Príloha

 

Kontrola uznesení

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie

od 8.2.2012 do 27.4.2012

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 8.2.2012.

Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie

je následovné:

 

UZNESENIE č. 2.1/012 bolo splnené, bol ním schválený plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012.

UZNESENIE č. 2.2/2012 bolo splnené, bol ním schválený rozpočet obce na rok 2012.

UZNESENIE č. 2.3/2012 bolo splnené, bolo ním zrušené uznesenie č. 9.3/2011 – užívanie

sály KD na futbal.

UZNESENIE č. 2.4/2012 bolo splnené, bol ním delegovaný člen na okresné valné zhromaždenie.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

Dňa 14.2.2012 na obec bol doručený protokol z Inšpektorátu práce. V protokole bola

uložená 60 dňová lehota na odstránenie závad.

Dňa 21.2.2012 bol revízny technik na plyn a plynové zariadenia. Revízia plynových

zariadení stala 430, euro.

Dňa 28.2.2012 sa konala porada starostov, predsedov, podpredsedov a zapisovateľov

k voľbám do NR SR.

Dňa 10.3.2012 sa konali voľby do NR SR. Na voľbách sa zúčastnilo 50,1 % voličov.

Začiatkom marca som zabezpečil špirálu a termostat do veľkej elektrickej rúry v kuchyni. Opravu previedol p. Hamžík, náklady na opravu činili 80,- eur.

Dňa 13.3.2012 sa na obecnom úrade konalo preberanie dokladov k verejnému vodovodu

ulice DUBINA. Bol im odovzdaný 3x projekt a bola urobená zmluva o zhotovení verejného vodovodu.

Dňa 15.3.2012 som poslal žiadosť na Ministerstvo školstva ohľadom revitalizácie MŠ.

Dňa 19.3.2012 som bol na STK s vozíkom.

Dňa 22.3.2012 sa konal mikroregión u nás v obci. Na mikroregióne bolo prijaté uznesenie

o členskom príspevku na rok 2012, čo bolo schválené na 40 euro pre každú obec.

Dňa 23.3.2012 sme mali kontrolu zo Štátneho archívu v Trebišove. Tu sme sa dohodli,

že kedy nám prevezmú spisy do archívu.

Dňa 26.3.2012 sa konala rada ZMOS RJZ.

Dňa 27.3.2012 som bol v Michalovciach v Prima banke, vo Východoslovenských energe-

tických závodoch, v SPP a Telekome ohľadom vyjadrenia sa k vodovodnej trase na Dubinskej

ulici a požiadanie na vytýčenie káblov a vedení. Koncom mesiaca som zabezpečil trávu na

ihrisko, kde poslanec Rusnák zabezpečil prípravu terénu a samostatné posiatie trávy. Koncom mesiaca sme poslali žiadosť na MF ohľadom rekonštrukcie miestneho rozhlasu.

Začiatkom mesiaca apríľ som zabezpečil revíziu elektrozariadení v objektoch KD, MŠ, Domu smútku, revízia bude stáť 350,- euro.

Dňa 11.4.2012 sme boli vytýčiť plyn na Dubinskej ulici.

Dňa 12.4.2012 sa konal Okresný snem ZMOS RJZ. Na sneme sme volili kandidátov na celoslovenský snem, ktorý bude 17.5.2012 v Bratislave.

Dňa 17.4.2012 sme boli u notára prepísať pozemky, ktoré sa v roku 2001 odpredali a do katastra nezapísali. Teraz ich odkúpili iní občania resp. p. Horvátová a p. Bačo.

Na školskom dvore sme opravili hojdačky, dali sme tam nové sedadla a všetky preliezky

boli natreté.

Dňa 23.4.2012 sme zlikvidovali nelegálnu skládku, lebo sme boli hlásení na ŽP organizáciou TATRY. Skládka je toho času vyprataná.

Aktivační pracovníci rúbali kríky na Záhumní, likvidovali kríky a tohto týždňa sa začalo s ko-

sením obce.

 

                                                                                                                            Ing Ján Michalko

                                                                                                                                    starosta

 

 

Separovaný zber

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6