Dnes je sobota 26. septembra 2020 meniny má Edita zajtra Cyprián

Kto je online..

Aktuálne máme 131 hosti prítomný

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 11. decembra 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 December 2012 13:38

ZÁPIS

zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.polrok 2013

5. Návrh na schválenie VZN č.1,2,3,4,5,6,7,8/2012 /sú na internete/

6. Zhodnotenie úloh a prác za rok 2012

7. Informácia o stave finančných prostriedkov a záväzkov obce k

11.12.2012

8. Odmeny zamestnancov obce/MŠ,ZŠ/ poslancov a kontrolórky obce

9. Ponuka pozemku pod DOVP/naspäť/

10.Rôzné : dane a poplatky k 11.12.2012

                    stolnotenisový turnaj

                    RS, svadobka riad

                    exekučné konania

                    vypúšťanie žumpy

 

 

K bodu 1/

 

V úvode zasadnutia starosta obce privítal prítomných na siedmom zasadnutí obecného

zastupiteľstva a otvoril zasadnutie. Prítomní poslanci zúčastnení na OZ – podľa prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/

 

Za  zapisovateľov boli určení: JUDr. B. Ferjo, p.J. Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení: p.Vojtko, p.Rusnák

 

K bodu 3/

 

Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 4/

 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 prečítala Mgr. B.Mihucová.

 

K bodu 5/

 

Návrh na prijatie VZN č. 1 – 8 /2012 – viď internet/

VZN č. 1 až č. 5 ostáva nezmenené. VZN č. 6 – poplatok za odpad na osobu z pôvodných

3 eur sa poplatok zvyšuje na 4 eur na osobu, ďalší žetón naviac je v sume 1 eur.

 

VZN č. 7 – podaný návrh riaditeľkou MŠ zvýšiť výšku príspevku na detí – školné

z pôvodných 3,32 eur na dieťa na 4,- eur na dieťa na mesiac.

VZN č. 8 – poskytované služby obcou

RS – poplatok za dva dní 15 eur, 3 eur za prenájom vozíka – spolu 18 eur

 

K bodu 6/

 

Úlohy a práce za rok 2012 –prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 7/

 

Informáciu o finančných prostriedkoch a záväzkov obce - informoval Ing. Michalko.

 

K bodu 8/

 

Odmeny zamestnancov obce /MŠ, ZŠ/, poslancov a hl. kontrolórky obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odmenách v materskej škole. Za bolo 5 poslancov.

Kontrolórke obce bolo navrhnutých 5% z výmer. základu, materská škola – 400,- eur,

poslanci obce budú odmeňovaní podľa zasadnutí na obecnom zastupiteľstve.

 

K bodu 9/

 

Ponuka pozemku pod DOVP – nereálne/ nie sú finančné prostriedky na odkúpenie.

 

K bodu 10/

 

Ponuka odpredaja pozemkov pre ABG Trebišov – v štádiu riešenia/v katastri obce Plechotice/

 

K bodu 11/

 

Stolnotenisový turnaj – 22.12.2012 o 14, oo hod. v kultúrnom dome v Čeľovciach.

 

Starosta obce upozorňuje obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom na nedostatok finančných

prostriedkov bude ohrozené vyplácanie odmien.

 

 

Zapísala: J.Sabová

                                                                                         Ing. Ján Michalko

                                                                                                   starosta

 

Príloha:

Kontrola uznesení

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie

od 15.11.2012 do 11.12. 2012

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo15.11.2012.

Na tomto zasadnutí obecného sa prejednávali VZN s tým, že sa zverejnia na internetovej

stránke a v mesiaci december sa oficiálne schvália.

Schválená bola sadzba za vývoz TKO na 4 eur na osobu a na zakúpenie ďalšieho žetónu

na 1 eur.

 

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 19.11.2012 sa konala porada k miestnym akčným skupinám v Brezine. Na porade

sa zúčastnili aj 3 pracovníčky obecných služieb. Na porade boli prezentované aj práce,

ktoré by sa mohli vykonávať doma. Taktiež tam boli zástupcovia z Maďarska, kde sa

prezentovala aj cezhraničná spolupráca.

Dňa 20.11.2012 sa konala kolaudácia vody na Dubinskej ulici. Kolaudácia prebehla v

poriadku, občania Dubinskej ulice sa môžu napájať na verejný vodovod.

Dňa 26.11.2012 som bol na Okresnom súde ako opatrovník za Eugena Čopáka. rod. Šustra.

Dňa 27.11.2012 sme mali kontrolu z hygieny v škole. V súpise z kontroly nám nariadili

sfunkčniť všetky WC a všetky umývadla. Je potrebné zakúpiť 1 ks záchodovej misy a

1 ks batéria, 1 ks sifón.

Pracovníci obecných služieb hrabali lístie na cintoríne, pred DOVP, pred OcÚ. Ďalej vyčistili

priekopu na Kuzmickej ulici.

Dňa 6.12.2012 sme zabezpečili balíčky pre deti MŠ a ZŠ. Mikuláša robili každá škola zvlášť.

Do Základnej školy sme boli pozvaní, ale v MŠ si nepriali, aby sme tam išli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4