Dnes je piatok 10. júla 2020 meniny má Amália zajtra Milota

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 25 Jún 2013 09:39

ZÁPIS

zo  štvrtého zasadnutia OZ konaného dňa 17. 6. 2013Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2012

5. Prejednanie platových pomerov starostu obce v zmysle § 4

odsek 2 a odsek 4, zákona 253/1994 Zb. z. v znení neskorších

predpisov

6. Doplnenie uznesenia o odpredaji pozemku/ parc. č. 2 Haščák/

7. Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci

8. Príprava kultúrnej akcie „ Jánske ohne“

9. Rôzné: - dane a poplatky k 13.6.2013

- Stanovisko k MASK/ miestna akčná skupina/

- Sarospatak – výlet, kúpanie

- Žiadosť na prenájom svadobky- svadba

- Informácia k faktúram

- Informácia k výstavbe na Kuzmickej ulici

- Deň Matiek

- Športový deň pre deti


K bodu 1/


 

Starosta obce  privítal prítomných poslancov na štvrtom zasadnutí obecného zastu-

piteľstva . Prítomní boli šiesti poslanci podľa prezenčnej listiny.


K bodu 2/


Za zapisovateľov boli určení poslanci: JUDr. Branislav Ferjo a p. Jana Sabová.

Za overovateľov boli určení: Božena Farbárová a Marek Rusnák.


K bodu 3/


Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho za-

sadnutia prečítal starosta obce .


K bodu 4/


V tomto bode bol schválený záverečný účet obce, ktorý predniesla hlavná kontro-

lórka obce Mgr. Beáta Mihucová.


K bodu 5/


Prejednanie platových pomerov starostu obce .


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce mesačný plat v minimálnej zákonom

stanovenej výške.


K bodu 6/


Doplnenie uznesenia o odpredaji pozemku parc.č. 2 /Haščák/. Bolo doplnené uzne-

senie k danej veci s dátumom 17.6.2013.


K bodu 7/


Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v obci. Poslanci OZ nesúhlasia

s uvedeným návrhom, v obci nie je vhodný pozemok a vhodný priestor na uvedenú

výstavbu.


K bodu 8/


Príprava kultúrnej akcie „ Jánske ohne“. Chlapi zabezpečia v piatok vatru. Ženy

zabezpečia v piatok čistenie zemiakov, mäso. Zo strany ženskej skupiny bolo navrhnuté

pozvať mužskú skupinu zo Slivníka. Starosta zabezpečil mužskú skupinu z Trebišova

a celý priebeh akcie sám.


K bodu 9/


Dane a poplatky – informácia o zaplatených daniach a poplatkov k 13.6.2013.

Stanovisko k miestnej akčnej skupine/ROŇAVA/ - podať viac informácii.

Výlet do Maďarska nereálny. Žiadosti o prenájom svadobky za účelom svadby

bolo vyhovené. Oboznámenie obecného zastupiteľstva so športovým dňom

pre deti našej obce.Zapísala: J. Sabová

 

                                                                                              Ing. Ján Michalko

                                                                                                       starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2