Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 26 hosti prítomný

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ konaného dňa 16. septembra 2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 17 September 2013 11:58

ZÁPIS

z  piateho zasadnutia OZ konaného dňa 16. 9. 2013Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2013

5. Plnenie rozpočtu mesiac 1 – 8 /2013

6. Mesiac úcty k starším

7. Informácia o počte žiakov v MŠ a ZŠ

na rok 2013/2014 a financovanie škôl

8. Súťaž v stolnom tenise

9. Rôzné : dane a poplatky

stanovisko k MAS/miestna akčná skupina/

opravy a rekonštrukcia priekop

dotácie pre chrámy

závesy vo svadobke

rómska svadba

rozhlasy


K bodu 1/


V úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva prítomných poslancov privítal Ing.

Ján Michalko starosta obce.


K bodu 2/


Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Š. Vojtko, p. M. Zubko.

Za zapisovateľov zápisnice boli určení: JUDr. B. Ferjo a p. J. Sabová


K bodu 3/


Správu o činnosti obecného úradu predniesol a kontrolu uznesení od predchá-

zajúceho zasadnutia prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.


K bodu 4/


Mgr. B. Mihucová prečítala správu o výsledku následnej finančnej kontroly

č. 3/2013.


K bodu 5/


V nasledujúcom bode informoval starosta obce prítomných poslancov o plnení

rozpočtu za obdobie od 1 -8/2013.


K bodu 6/


Akcia „Mesiac úcty k starším.“

V uvedenom bode obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na tom , že akcia „Mesiac úcty

k starším“ sa uskutoční dňa 20.10.2013. Piati poslanci uvedenú akciu odsúhlasili 1 sa

zdržal hlasovania. Pozvánky na akciu pripraví a zabezpečí OcÚ a následne ich roznesú

poslanci OZ po svojich obvodoch. Veková hranica dôchodcov je stanovená následovne:

ročník narodenia 1953 – ženy a ročník narodenia 1951 – muži. Večera bude zabezpečená

v réžii obecného úradu, občerstvenie – zabezpečí p. starosta, zákusky – p. Vojtko.


K bodu 7/


Informácia o počte žiakov v MŠ a ZŠ.

Prejednanie o financovaní ZŠ a MŠ v obci. V prípade, že obec nebude môcť pre nedostatok

finančných prostriedkov prenesených kompetencii vykryť výdavky na chod základnej školy

bude musieť pristúpiť k úsporným opatreniam aj za cenu presťahovania aparátu OcÚ do

priestorov budovy základnej školy.


K bodu 8/


Súťaž v stolnom tenise ročník 2013 -2014.

Nakoľko o tento druh športu záujem v obci poklesol p. M. Rusnák má za úlohu zistiť

aký bude záujem o uvedenú súťaž v nasledujúcom ročníku 2013 – 2014.


K bodu 9/

 

Rôzné:

Dane a poplatky

Prejednanie neplatičov dane z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO.

Stanovisko k MAS / Miestna akčná skupina/

Starosta obce opätovne vyzval poslancov k odsúhlaseniu vstupu do MAS. Poslanci

jednomyseľne odsúhlasili vstup našej obce do MAS.

Návrh p. Vojtka – dotácie pre chrámy.

Starosta obce upozornil obecné zastupiteľstvo na nedostatok finančných prostriedkov

a pri hlasovaní za uvedenú dotáciu pre chrámy bol 1 poslanec za, piati poslanci sa zdržali

hlasovania

Oprava a rekonštrukcia priekop a rigolov.

Uvedené priekopy a rigoly je potrebné opraviť a za uvedené práce je zodpovedný starosta

obce.

Je potrebné zistiť cenové relácie závesovej látky na javisku v kultúrnom dome a

v prípade dobrej ponuky uvedené závesy zakúpiť.

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že akcie v kultúrnom dome sa budú schvaľovať

obecným zastupiteľstvom.

Je potrebné zabezpečiť opravu miestneho rozhlasu.


 

Zapísala: J. Sabová

                                                                          Ing. Ján Michalko

                                                                              starosta obce

  

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31