Dnes je pondelok 13. júla 2020 meniny má Margita zajtra Kamil

Kto je online..

Aktuálne máme 16 hosti prítomný

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2013 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 13 December 2013 15:46

                                              ZÁPIS

               zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa

                                          2.12.2013

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia

                 2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                 3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                      od predchádzajúceho zasadnutia OZ

                 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

                      na obdobie 1. polrok 2014

                 5.  Informácia o programovom období , r. 2014 – 2020

                      /  Aktualizácia PHSR, príprava projektu/

                 6.  Prejednanie príspevku na tvorbu úspor § 65 zákona č. 305/2005

                       Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele v znení ne-

                       korších predpisov   

                 7.   Zhodnotenie úloh a prác za rok 2013

                 8.   Odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky obce a internet

                 9.   Rôzné: dane a poplatky k 30.11.2013

                                    žiadosti občanov      

                                    nákup chladničky

                                    rozpočet – termín

                                    stolnotenisový turnaj

                                    Ing. Rechtorovič

K bodu 1/

 

      Starosta   obce Ing. Ján Michalko otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

 

       Za zapisovateľov uznesení a zápisnice boli určení: JUDr. Ferjo, J. Sabová

       Za overovateľov zápisnice boli určení. M. Zubko, M. Rusnák

 

K bodu 3/

 

      Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol Ing. Ján Michalko  - starosta obce.

 

K bodu 4/

 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce na obdobie 1. polrok

2014 prečítala Mgr. B. Mihucová.

 

K bodu 5/

 

     Informácia o programovom období  r. 2014 – 2020.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ - urobí sa prieskum za účelom

zistenia ceny za spracovanie PHSR.

 

K bodu 6/

 

       Prejednanie príspevku na tvorbu úspor § 65 zákona č. 305/2005 o sociálnej

ochrane detí. Obec berie na vedomie prejednanie príspevku na tvorbu úspor.

 

K bodu 7/

 

      Zhodnotenie úloh a prác za rok 2013

 

okapové rúry – úloha bola splnená,

svojpomocné skrášlenie ihriska – úloha nesplnená /lavičky, pieskovisko/

interiér – kultúrny dom- nákup závesov – úloha nesplnená

vodovod -  úloha nesplnená

vyvieranie vody na ceste DUBINA – úloha splnená

 

K bodu 8/

 

     Odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky obce

 

odmeny – JUDr. Ferjo  /internet/

odmeny poslancov podľa účasti na zadnutiach OZ

odmeny hlavnej kontrolórky obce – odsúhlasené 5 %

 

K bodu 9/

 

    Dane a poplatky k 30.11.2013  - v štádiu riešenia

  

    Žiadosti občanov

 

    Žiadosť o vyrezanie časti stromov na pozemku ihrisko – prejednať s majiteľom

    internetu a majiteľom ihriska

    upozorniť Ing. Rechtoroviča o pálení na svojom súkromnom pozemku

    nákup chladničky pre školskú jedáleň – návrh schvalený

    stolnotenisový turnaj – termín 22.12.2013 so začiatkom o 13 hod. v KD

    karnevál pre deti – termín:  január 2014

 

   Zapísala: J.Sabová     

 

                                                                                Ing. Ján Michalko

                                                                                      starosta

 

Separovaný zber

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2