Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 63 hosti prítomný

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2014 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 20 Jún 2014 11:28

                                                  ZÁPIS

               z tretieho zasadnutia OZ konaného dňa 18. 6. 2014

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia

                 2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                 3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                      od predchádzajúceho zasadnutia OZ

                 4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013

                 5.  Úprava platových pomerov starostu obce v zmysle § 4 odsek 2

                      a odsek 4,  zákona 253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov

                 6.  Opätovné prejednanie verejného obstarávania pre obec

                 7.  Prejednanie ZŠ a informácia o finančných prostriedkoch

                 8.  Odpredaj požiarnickej AVIE pre DUBINU s.r.o. Čeľovce

                 9.  Letná kultúrna akcia /vatra, vystúpenie folklórnych skupín/

                10. Nákup kosačky pre OcÚ

                11. Informácia o projektovom zámere využitia geotermálnej energie

                12. Výzva – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov                   

                13. Klub mladých - obnova     

                14. Rôzné: dane a poplatky k 1. polroku 2014   

 

 

K bodu 1/

 

   Otvorenie zasadnutia – prítomní podľa prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/

 

     Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice:

Za zapisovateľov boli určení: JUDr. B.  Ferjo, p. J. Sabová

Za overovateľov boli určení:  p. Rusnák, p. Vojtko

 

K bodu 3/

 

     Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu predniesol p. Ing. Ján Michalko

starosta obce.

 

K bodu 4/

 

      Správu o schválení záverečného účtu za rok 2013 prečítala Mgr. B. Mihucová.

 

K bodu 5/

 

      Úprava platových pomerov starostu obce.

 

Plat starostu obce ostáva nezmenený v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. z.

 

K bodu 6/

 

    Opätovné prejednanie verejného obstarávania pre obec – prejednanie bez rozhodnutia.

 

K bodu 7/

 

     Prejednanie  Základnej školy v Čeľovciach  a informácia o finančných prostriedkoch.

Základná škola v obci sa neruší  - ostáva naďalej v prevádzke.

 

K bodu 8/

 

     Odpredaj požiarnickej  AVIE

Požiarnická AVIA bude odpredaná za šrotovnú cenu pre DUBINA s.r.o. /AVIA nemá

STK, emisnú kontrolu/.

 

K bodu 9/

 

     Letná kultúrna akcia bola prejednaná obecným zastupiteľstvom a nebola  schválená.

 

K bodu 10/

 

    Nákup kosačky pre obecné účely.

Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup kosačiek pre obecné účely v sume 600,- eur.

/zakúpenie dvoch kosačiek/

 

K bodu 11/

 

    Informácia o projektovom zámere využitia geotermálnej energie – obecné zastupi-

teľstvo bolo oboznámené a uvedenú skutočnosť berie na vedomie.  

 

K bodu 12/

 

    Informácia o účinnosti existujúcich verejných budov – zvyšovanie energie /Výzva/

obecné zastupiteľstvo s uvedenou výzvou bolo oboznámené.

 

K bodu 13/

 

    Klub mladých – obnova

Starosta informoval o reálnom stave a obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce

zakúpením materiálu na obnovu Klubu mladých.

 

K bodu 14/

 

    Dane a poplatky k 1. polroku 2014

 

Dane nie sú zaplatené k v sume  13 790,- eur – dane z nehnuteľnosti a dane za psa

Poplatky za odpad v sume                930,- eur

 

Rôzné:

-         zájazd na kúpalisko do Maďarska – termín 24.7.2014

-         zakúpiť postrek  na trávu

-         zabezpečiť kosenie ihriska

-         športový deň  na ihrisku - termín podľa dohody

 

 

 Zapísala: J. Sabová

 

 

                                                                                              Ing. Ján Michalko

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31