Dnes je štvrtok 28. januára 2021 meniny má Alfonz zajtra Gašpar

Kto je online..

Aktuálne máme 46 hosti prítomný

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 18 September 2015 12:35

                                                     Zápis

                      z  piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                v Čeľovciach zo dňa 11. 9. 2015.

                     -------------------------------------------------------------------------

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: podľa pozvánky

 

K bodu 1/

 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce p. Jana Sabóvá,

ktorá predniesla program zasadnutia s doplnením od  starostky obce k novému

zákonu o odpadoch a  od Ing. T.Volkaia  - koncepcia rozvoja obce.

 

K bodu 2/

 

     Za zapisovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Branislav Ferjo, Marta Kľučárová .

     Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Ondrej Kseňák, Ing. Tomáš Volkai

 

K bodu 3/

 

     Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo dňa

11.6.2015. Na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je nasledovné.

 

Uznesenie č. 4.1/2015 bolo splnené – bol ním schválený záverečný účet obce Čeľovce za

rok 2014.

Uznesenie č. 4.2/2015 bolo splnené – bolo ním schválené rozpočtové opatrenie 1/2015

k rozpočtu obce Čeľovce za rok 2015.

Uznesenie č.  4.3/2015 bolo splnené – bolo ním schválené, aby sa nezapožičiavali náradia

a prístroje, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku poplatkov a sú majetkom obce Čeľovce.

 

K bodu 4/

 

    Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 predniesla Mgr. Beáta Mihucová

hlavná kontrolórka obce. Tento návrh bol jednohlasne OZ schválený / 6 poslanci za/.

 

 

K bodu 5/

 

     V ďalšom bode programu hlavná kontrolórka obce na základe vykonanej kontroly

prečítala správu o výsledku následnej finančnej kontroly motorového vozidla FABIA.

Mgr. Štefan Hlebaško mal k uvedenej správe pripomienku, že v tejto správe mu chýba

počet jázd.

 

K bodu 6/

 

     V tomto bode bol prednesený Návrh rozpočtových opatrení s ktorými  poslancov

obecného zastupiteľstva oboznámila sam. odb. ref. obce p. Marta Kľučárová.

 

Rozpočet obce bol navýšený v príjmovej časti rozpočtu v kapitálových príjmoch

o 11 000 eur. Jedná sa o dotáciu, ktorú obec obdŕžala od MF – SR na rekonštrukciu

a modernizáciu priestorov MŠ. V bežnom rozpočet sa príjmové položky navyšovali

o dotácie ktoré sú poskytnuté na refundáciu miezd pracovníčky, ktorá bola prijatá

na § 54 ako opatrovateľka ako aj niektorých položiek v príjme, ktoré sú už prekročené

celkové vo výške 4000.

 

Vo výdavkovej časti bol tento rozpočet upravený v kapitálových výdavkoch

v položkách:

0620  713 005  46 – kamerový systém

          717 001  41  – realizácia nových stavieb

 

0911 717 002 111  -  rekonštrukcia MŠ

          717 002  46  -  rekonštrukcia MŠ

 

Úprava rozpočtu v bežných výdavkoch bola v jednotlivých oddieloch a položkách

o uvedenú zvýšenú sumu.

0620    611   tar. Plat

            621   poistné Vszp

            625 ... odvody do SP

            633 004 prev.stroje

            633 006 všeobecný materiál

            633 010 prac.odevy

            637 004 všeobecné služby

 

0640   633 006 všeobecný materiál

       

0911  633 006 všeobecný materiál

          637 004  všeobecné služby

 

1070  642 026  na dávku v HN

 

K bodu 7/

 

    Úprava platových pomerov starostov obcí v zmysle §4 odsek 2 a odsek 4 zákona

253/1994 Zb. z. v znení neskorších predpisov.

    

      Obecné zastupiteľstvo je povinné prehodnotiť platové pomery starostu obce raz

ročne, preto hlavná kontrolórka oboznámila OZ s uvedeným znením zákona , starostka

obce sa k tomuto bodu nevyjadrila. Mgr. Štefan Hlebaško navrhol do budúcna, aby

Ing. Ľ. Krupský a Ing.T.Volkai ako členovia finančnej komisie prehodnotili stav finančných prostriedkov a na

základe toho sa môže uvažovať o zvýšení pohyblivej čiastky.

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostky obce Čeľovce v zákonom stanovenej výške

/ 6 poslanci za/.

 

K bodu 8/

 

     Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo akciou Mesiac úcty k starším a uvedenie podujatie

sa rozhodli usporiadať dňa 25.10.205 v nedeľu so začiatkom o 14,00 hod.  Na tomto

podujatí by mala vystúpiť skupina DRIBNA z Prešova, žiaci MŠ, ZŠ v obci a spevácka

skupina Čeľovčanka.

 

 

K bodu 9/

 

    Starostka obce navrhla poslancom OZ  realizáciu tabúľ s označením ulíc, ako aj

s  označením školy a pod. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s uvedeným návrhom.

 

K bodu 10/

 

    Návrh poslanca Ing.Ľ. Krupského a JUDr. B. Ferja o odkúpení bývalého športového ihriska

neprešiel, nakoľko obec nemá dostatočné financie a ani lokalita, kde sa bývalé športové

ihrisko nachádza by nebola vhodná na využitie uvedeného areálu.

 

K bodu 11

 

     Informácia o kompostovisku – starostka obce informovala obecné zastupiteľstve o projekte na domáce

kompostovanie, na ktorom by sa obec mala podieľať spolufinancovaním

vo výške 5% v maximálnej hodnote cca 2 217,64s DPH. Pripravovaný projekt na domáce

kompostovanie bol uznesením č. 5.4/2015 jednohlasne schválený /za 6 poslanci/.

    Informácia o prácach v MŠ. Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o tom,

že  rekonštrukčné práce v MŠ sú už ukončené s výnimkou vyspraviek dverí vo vonkajšej

časti.

    Informácia o kompostovisku – obecné zastupiteľstvo  prehodnotilo umiestnenie kom-

postoviska v uvedenej lokalite.

   Informácia o kamerovom systéme – faktúru za kamerový systém obec obdŕžala a v tom-

to týždni bude faktúra za  uvedené práce uhradená.

   Informácia o RS – boli zistené nedostatky pri kontrole BOZPORT . Je nutné  urobiť

opatrenia v správe uvedenej budovy RS. Starostke obce  bolo doporučené , aby bola určená osoba, ktorá

by počas celého roka  mala uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti a 

raz ročne by sa vyplácala odmena za uvedené práce v tomto zariadení a zároveň pri zapožičiavaní riadu a

iného inventára zo svadobky počas roka.

  Informácia o predaji dlažby a ohrady. Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce

odpredaj za symbolickú cenu. Ohrada – 1,50 eur za ks, dlažba 0,10 eur za ks.

  Návrh Ing.Tomáša Volkaia na koncepciu rozvoja obce – obecné zastupiteľstvo súhlasí

  s uvedeným návrhom, je však potrebné zistiť, aké sú finančné možnosti.

 

 

   V závere zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť

a ukončila riadne zasadnutie OZ.

 

 

 

Zapísala: Kľučárová

 

 

                                                                                                  Jana Sabóvá

                                                                                                 starostka obce

 

 

 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31