Dnes je piatok 22. januára 2021 meniny má Zora zajtra Miloš

Kto je online..

Aktuálne máme 7 hosti prítomný

Návrh VZN obce Čeľovce č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 22 Apríl 2017 18:09

                                 Návrh

 

                    Všeobecné záväzné naradenie

č. 2 / 2017

 

o organizácii miestneho referenda

 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci  dňa  2.5.2017

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci   dňa  18.5.2017

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce   dňa  2.5.2017

Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce  dňa     18.5.2017

Vyvesené na úradnej tabuli v obci  dňa

Zverejnené na internetovej stránke obce   dňa

Nadobúda účinnosť dňa ..........................

 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

 

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda[1] v obci Čeľovce (ďalej len „obec“).

 

(2)   Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu[2] (ďalej len „oprávnený volič“).

 

DRUHÁ ČASŤ

VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA

 

Článok 2

Dôvody vyhlásenia miestneho referenda

 

(1)   Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“) vyhlási miestne referendum, ak ide o:

a)      zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce,

b)      odvolanie starostu obce (ďalej len „starosta“),

c)      petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

d)     zmenu označenia obce.[3]

 

(2)   Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia podľa osobitného predpisu.[4]

 

(3)   Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu podľa odseku 1 písm. b), ak:

a)      o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,

b)      hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.[5]

 

(4)   O návrhu podľa odseku 3 písm. b) rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.[6]

 

(5)   Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.[7]

 

(6)   Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce[8].

 

(7)   Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj vtedy, ak ide o petíciu o petíciu menej ako 30 % oprávnených voličov, minimálne však 10 % oprávnených voličov. Ak je takáto petícia doručená zastupiteľstvu, zastupiteľstvo je povinné ju overiť podľa čl. 3 ods. 4 a prerokovať ju na svojom zasadnutí.

 

(8)   Návrh na vyhlásenie miestneho referenda zastupiteľstvu predkladá starosta, poslanec zastupiteľstva (ďalej len ,,poslanec“) alebo skupina poslancov.

 

Článok 3

Petícia za vyhlásenie miestneho referenda

 

(1)   Na petícii za vyhlásenie miestneho referenda (ďalej len „petícia“) musí byť uvedené

a)      znenie navrhovanej otázky, alebo viacerých otázok, ktoré majú byť predmetom referenda,

b)      osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená na styk so zastupiteľstvom (ďalej len „zástupca petície“),

c)      členovia petičného výboru, ak je petičný výbor vytvorený.

 

(2)   Oprávnený volič na petícii čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a k týmto údajom pripojí svoj podpis.[9]

 

(3)   Petícia za vyhlásenie referenda a petičné hárky s podpismi oprávnených voličov sa odovzdávajú obecnému úradu cez podateľňu. Obecný úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie o odovzdaní petície, o počte petičných hárkov a počte podpisov na nich.

 

(4)   Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu.[10]

 

(5)   Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície alebo iný poverený člen petičného výboru, ak o to požiadajú.

 

Článok 4

Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

 

(1)   Zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

 

(2)   V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

a)      znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie (ďalej len „referendová otázka“),

b)      dátum konania miestneho referenda,

c)      ustanovenia tohto nariadenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje,

d)     dátum prijatia uznesenia zastupiteľstva,

e)      dátum prijatia petície skupiny obyvateľov obce, ak sa referendum vyhlasuje na základe petície

f)       určenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende, (ďalej len „okrsky“), ak sa okrsky vytvárajú,

g)      miestnosť alebo miestnosti pre hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „referendová miestnosť“),

h)      lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum (ďalej len „referendové komisie“) a ich prvé zasadanie,

i)        rozhodnutie o platnosti a záväznosti výsledkov miestneho referenda, ak zastupiteľstvo určí, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním podľa odseku 6.

 

(3)   Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“; otázky nesmú byť navzájom podmienené.

 

(4)   Zastupiteľstvo určí dátum konania referenda tak, aby sa uskutočnilo v sobotu od 7:00 do 22:00 hod.

 

(5)   Lehota pre prvé zasadnutie referendových komisií musí byť určená tak, aby sa zišli najneskôr 30 dní pred termínom konania referenda. Lehota pre delegovanie členov a náhradníkov referendových komisií je 5 dní pred stanoveným termínom ich prvého zasadnutia.

 

(6)   Miestnym referendom so záväzným odporúčaním sa na účely tohto nariadenia rozumie miestne referendum, ktorého výsledky sú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených voličov, ktorí sa ho zúčastnia.

 

(7)   Rozhodnúť o tom, že vyhlasované miestne referendum je miestnym referendom so záväzným odporúčaním môže zastupiteľstvo iba v uznesení o vyhlásení referenda, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

(8)   Petícia za vyhlásenie referenda môže obsahovať návrh, aby miestne referendum bolo miestnym referendom so záväzným odporúčaním. Tento návrh nie je pre zastupiteľstvo záväzný, a to ani v prípade, že ide o petíciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. c).

 

(9)   Zástupca petície a členovia petičného výboru majú právo vystúpiť v rozprave k bodu programu, ktorým je vyhlásenie referenda na základe petície. Na ich vystúpenie sa vzťahujú ustanovenia rokovacieho poriadku zastupiteľstva o vystúpení poslancov v rozprave, a to aj v prípade, ak ide o petíciu podľa čl. 2 ods. 7.

 

(10)                      Zastupiteľstvo nemôže vyhlásiť miestne referendum za miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o odvolanie starostu, zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce, alebo zmenu označenia obce.

 

 

Článok 5

Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

 

(1)   Petícia za vyhlásenie referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia obecnému úradu. Ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, predloží ju starosta obce na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva po jej overení.

 

(2)   Ak ide o miestne referendum na základe petície podľa čl. 2 ods. 1 písm. c), zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obecnému úradu; v ostatných prípadoch tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení referenda.

 

 

TRETIA ČASŤ

Príprava miestneho referenda

 

Článok 6

Okrsky

 

(1)      Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda rozhodne o vytvorení okrskov, súčasťou rozhodnutia je presné určenie územia okrsku a referendových miestnosti.

 

(2)      Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia o volebných okrskoch podľa osobitného predpisu.[11]

 

Článok 7

Zoznamy oprávnených voličov

 

(1)     Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch vyhotoví obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu.[12] Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí sú obyvateľmi obce podľa osobitného predpisu[13] a najneskôr v deň konania referenda dovŕšili 18 rokov veku.

 

(2)     Zoznam oprávnených voličov odovzdá obecný úrad okrskovej referendovej komisii (ďalej len „okrsková komisia“) najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

 

(3)     Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku.[14]

(4)     Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného voliča hlasovať vo volebnom okrsku, v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.

 

Článok 8

Informovanie oprávnených voličov

 

(1)   Obec najneskôr 20 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda a dátum doručenia petície, ak bolo referendum vyhláseného na základe petície; referendovú otázku alebo referendové otázky; dátum a čas konania miestneho referenda, príslušnú referendovú miestnosť, spôsob úpravy hlasovacieho lístka a informáciu, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto referendum.

 

(2)   Obec najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení referenda na svojej úradnej tabuli, na svojom oficiálnom webovom sídle (ďalej len „internetová stránka“) ako aj inými spôsobmi v obci obvyklými.

 

(3)   Ak obec všeobecne záväzným nariadením podľa osobitného predpisu[15] určila miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, vyhradí

a)      jednu polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov politických strán a hnutí (ďalej len „politická strana“), ktoré majú zastúpenie v zastupiteľstve, a nezávislých poslancov, ak sú zastúpení v zastupiteľstve,

b)      druhú polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov obyvateľov obce.

 

(4)   Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. a) musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých poslancov.

 

(5)   Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. b) musí byť rovnomerne rozdelená medzi obyvateľov obce podporujúcich kladnú a zápornú odpoveď na referendovú otázku, prípadne kladné a záporné odpovede na referendové otázky.

 

(6)   Za obecné médiá sa na účely tohto nariadenia považujú

a)      miestny rozhlas,

b)      periodická tlač,[16] ktorej vydavateľom je obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce,

c)      vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie[17] (ďalej len „vysielateľ“), ak je držiteľom licencie obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce,

d)    

< Predošlý   Nasledujúca >
 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31