Dnes je štvrtok 21. januára 2021 meniny má Vincent zajtra Zora

Kto je online..

Aktuálne máme 4 hosti prítomný

Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 Marec 2019 00:00

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie  

1/2019                                

obce Čeľovce , ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci

                            a ochrany verejnej zelene.

            Obecné  zastupiteľstvo v  Čeľovciach  podľa  § 4  ods. 5 písm.  a/ bod 2 zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  § 11 ods. písm. 1  zákona o obecnom zriadení,     v  y d á v a  pre  kat. územie obce Čeľovce toto

 

                                                     všeobecne záväzné nariadenie,

 

      ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci

                                                                  ČEĽOVCE

 

                                                                          § 1

                                                              Úvodné ustanovenia

 

               1/  Účelom  tohto všeobecne záväzného nariadenia  je v rámci výkonu samosprávnych právomoci a v súlade s platnými predpismi stanoviť pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrane verejnej zelene  a s tým súvisiace vytváranie  a zabezpečovanie  zdravého životného prostredia    v katastrálnom území obce Čeľovce.

 

               2/  Každý obyvateľ obce má  právo žiť  vo všestranne  priaznivom a  najmä zdravom   a   esteticky   kvalitnom   životnom   prostredí, zodpovedajúcom  čo  najúplnejšie   potrebám  a  požiadavkám rozvoja obyvateľov, podieľať sa  na starostlivosti o neho, byť  informovaný o stave životného  prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch   a   upozorňovať   na   prípady  ohrozovania  a poškodzovania životného prostredia.

 

               3/ Každý  je povinný sa  zdržať všetkého, čim  by nad mieru stanovenú právnymi predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav čistoty obce, verejnej zelena a celkového stavu životného prostredia a  oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania životného prostredia.

 

               4/   Neoddeliteľnou  súčasťou   starostlivosti  o   životné  prostredie je udržiavanie  čistoty verejných  priestranstiev, ochrana a rozširovanie verejnej zelene. Z uvedených dôvodov je verejná zeleň v katastrálnom území obce Čeľovce chránená.

 

                                                                       Č A S Ť   I.

                                                                      Prvá hlava

 

                                                                ČISTOTA OBCE

 

                                                                          § 2

                                                     Čistota verejných priestranstiev

 

                1/  Za  verejné  priestranstvá  sa  podľa  tohto  všeobecne záväzného nariadenia  považujú všetky miesta,  ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu.

               to   ulica,  námestie, chodník, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastníctvo slúži na všeobecné užívanie - § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení.

  

               2/ V záujme ochrany zdravia, bezpečnosti občanov a  zabezpečenie  zdravého   životného   prostredia   sa   v   obci  zakazuje  znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:

- v oblasti odpadov

      - odhadzovať komunálny odpad  /smeti,  papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny a pod. viď § 2 ods. 1. zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / a VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom č.4/2016 zo dňa 6.6.2016.

- v oblasti ochrany vôd

      - podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov sa zakazuje

znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami,  vrátane tekutých fekálií,  maštaľného hnoja, odpadovými vodami zo žúmp a pod. /

      - vylievať znečistené úžitkové vody do uličných rigolov,

      - znečisťovať  verejné  priestranstvá  umývaním  a čistením motorových vozidiel všetkého druhu,

      - znečisťovať chodníky vodou, ktorá  sa použila na umývanie v domácnostiach,

- v oblasti čistoty verejných priestranstiev a ochrany verejnej zelene

      - znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet,

      - vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad,

      - akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať,  poškodzovať a ničiť   obecnú  zeleň,  verejné  objekty  a  zariadenia, pamiatkové objekty,

      - zakazuje sa vypaľovanie  trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín, odpadov s osobitným zreteľom na toxické odpady,

      - nechávať  psov  alebo   iné  hospodárske  zvieratá  voľne pobehávať a znečisťovať komunikácie a chodníky a iné verejné priestranstvá.

 

           3/ Dvory, záhrady a ploty,  ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia  s verejným  priestranstvom, je  povinný vlastník, resp.  užívateľ upratovať  a trvalo  udržiavať tak,  aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.

 

            4/  Vlastníci resp.  užívatelia domov  a záhrad  sú povinní konáre  stromov, kríkov  a iných  porastov, vyčnievajúce na  chodníky  a ulice  pravidelne obstrihávať  a upravovať tak, aby  neprekážali a  neohrozovali chodcov  a nerušili cestnú  premávku.

 

            5/ Všetky  budovy na čelnej  strane ulíc a  chodníkov musia  byť  opatrené  funkčnými  odpadovými  žľabmi  a  odpadovými   rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov.

 

            6/ Fasády obytných domov a  iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných kresieb. Za  to zodpovedá vlastník,  resp. užívateľ nehnuteľnosti.

           Obchodné  reklamy a  firemné tabule  musia byť  čisté vkusne  upravené  a  umiestnené  tak,  aby  nevyčnievali na chodníky,   aby   neprekážali   a   neobmedzovali   chodcov  a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.

 

           7/  Za  čistotu  a  čistenie  chodníkov, vrátane kosenia trávy v priľahlých jarkoch  počas  celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

 

           8/  Za  poriadok  a   čistotu  obecného  cintorína  a  jeho bezprostredného okolia zodpovedá

obec a každý obyvateľ obce. Úlohy súvisiace s prevádzkou pohrebísk vyplývajú z Prevádzkového

poriadku pohrebiska.

                                                                            § 3

                                                     Čistota miestnych komunikácií

 

             1/  Na území  obce sa  zakazuje jazdiť  vozidlami, ktoré sú   znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.

 

                2/ Za čistotu a  pravidelné čistenie /zametanie a umývanie/ miestnych komunikácií a  verejných priestranstiev zodpovedá vlastník - obec,  resp.  užívateľ,  ktorý  komunikáciu  a  verejné priestranstvo užíva a znečistenie spôsobí.

 

                                                                           § 4

                                                             Čistota vodných tokov

 

                1/  Zakazuje  sa  do  korýt  vodných  tokov,  príp.  nádrží vhadzovať komunálny odpad  a akékoľvek  predmety, alebo  ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do  nich  splavené  a  ohroziť  tak  akosť  alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.

 

                 2/  Zakazuje sa  vylievať alebo  vypúšťať do  vody odpadové vody závadné z hľadiska zdravotného  alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky   olejov,   ropné   látky,   žieraviny,  priemyselné     a organické hnojivá  a iné škodlivé  látky, ktoré by  mohli ohrozovať zdravie  užívateľov vody, poškodzovať  ich, alebo hrubo narušovať vodný tok.

 

                3/ Zakazuje  sa vo vodných  tokoch umývať a  na ich brehoch   robiť údržbu a opravy všetkých druhov motorových vozidiel.

 

                                                                            § 5

                                         Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálom

 

                1/  Vývoz  výkopovej zeminy  a   drobného  stavebného odpadu  možno vykonávať len v súlade s prijatým VZN o nakladaní s odpadmi na území obce.

 

                2/ Nakladať a skladať  materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom  priestranstve sa povoľuje len  vtedy, ak sa to nedá vykonať bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Po ukončení práce je  prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

               Takéto   užívanie  verejného   priestranstva  podlieha oznamovacej a daňovej povinnosti  v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce  o miestnych daniach.

 

                3/ Skladanie  tovarov, obalov, alebo  akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníku sa zakazuje.

                Taktiež  sa zakazuje  vchádzať na  chodníky akýmkoľvek    dopravným prostriedkom za účelom odvozu a dovozu materiálu.

 

               4/  Nádoby  na komunálny odpad sa  môžu  ponechať  na chodníku alebo okraji  vozovky  len  na   nevyhnutne  potrebnú  dobu  pred vyprázdňovaním.   Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.

 

          5/  Skladovanie  materiálov  nie  je  dovolené v prejazdoch domov,  na   prístupových  komunikáciách  k   objektom,  na prístupoch k hydrantom, uzáveroch vody, plynu a na verejnej zeleni.

 

                                                                             § 6

                                                   Osobitné užívanie verejného priestranstva

 

                1/ Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom /bližšie   pozri   Všeobecne    záväzné   nariadenie   obce  o miestnych daniach/  je povinný:

      - používať  verejné priestranstvo  tak, aby  sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie obyvateľmi obce,

      - zabezpečiť  ochranu  užívateľov  verejného priestranstva najmä v nočných hodinách,

      - zabrániť   poškodzovaniu    a   znečisťovaniu   verejného priestranstva a jeho zariadení,

      - po   skončení   užívania   je   povinný   uviesť  verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

 

                2/   Umiestňovať   reklamné   zariadenia/plagáty,  vývesky, reklamy,  pútače  a  iné  oznámenie/  mimo  k tomu určených miest sa zakazuje.

 

                3/ Vlastníci, resp. užívatelia stánkov, kioskov a podobných zariadení      povinní   udržiavať   poriadok  a  čistoty v bezprostrednom okolí svojho zariadenia.

              tiež  povinní   zabezpečiť  dostatočné   množstvo nádob na odpady, starať sa o ich riadny stav a pravidelný odvoz v súlade s VZN o nakladaní s odpadmi.

 

                                                                          § 7

                                         Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva

 

                1/ Za čistotu a  čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu  je zverené verejné priestranstvo  do užívania, a ktorý toto priestranstvo spravuje.

        Za   čistenie  chodníkov   zodpovedá  vlastník,  resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

 

                2/  Obec a správca verejného priestranstva zodpovedá  za čistenie  a údržbu  verejného priestranstva a je povinná najmä:

a/  zabezpečiť prostriedky  potrebné na  čistenie, sústavne dozerať  na  dodržiavanie  čistoty  a  poriadku na verejnom priestranstve,

b/  zabezpečovať    pravidelné     čistenie    verejného priestranstva,

c/  zabezpečovať zjazdnosť  miestnych komunikácií,  v zimnom období tiež odstraňovanie snehu,

d/ zaobstarať a  rozmiestňovať dostatočný počet nádob na odpady,  zabezpečovať ich vývoz  a  starať  sa  o ich údržbu,

e/    zabezpečovať    čistenie    verejných   priestranstiev predovšetkým vo večerných a ranných hodinách,

f/ oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje  povinnosti pri  udržiavaní čistoty  a to bezodkladne Obecnému úradu v Čeľovciach.

 

              3/    Vlastníci a užívatelia  domov   a  iných  nehnuteľností a priľahlých priestranstiev    povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou / tiež schody/ a časti nehnuteľností slúžiace ako cesty, chodníky a účelové priestory slúžiace vlastníkovi a ostatným obyvateľom obce, boli riadne,  včas a  v potrebnom  rozsahu čistené a v zimnom období z nich odstránený sneh a ľad.

           Čistením  sa  rozumie   povinnosť  kropiť  a  zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a inú nečistotu. Čistenie  sa musí  vykonávať  po  celej šírke  a dĺžke chodníka.

 

              4/ Komunálny odpad z chodníkov sa ukladá do nádob na odpad. Zakazuje sa odpad ponechávať  na chodníkoch, alebo ho dávať na okraj vozovky.

 

              5/ Užívatelia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev sú povinní udržiavať ich čistotu, odstraňovať spôsobené znečistenie v dôsledku ich činnosti a bez zbytočného odkladu odstraňovať zvieracie exkrementy svojich domácich a hospodárskych zvierat z miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

 

                                                                   Druhá hlava

                                                    KOMUNÁLNY  ODPAD

 

                                                                       § 8

                                                           Úvodné ustanovenie

 

               Za komunálny  odpad sa  považujú odpad z domácností  tak, ako  to vyplýva  a je  vymedzené v  platnej právnej  úprave  - zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch v platnom znení a VZN obce o nakladaní s odpadmi.

 

                                                                       § 9

                                                    Povinnosti majiteľov objektov

 

                1/  Všetky   právnické  a  fyzické  osoby     povinné  si zabezpečiť   na   vývoz   komunálneho odpadu prostredníctvom určených nádob,  ktoré zodpovedajú spôsobu odvozu odpadu.

 

                2/  Obyvatelia obce sú povinní dodržiavať VZN o nakladaní s odpadmi.

           

                3/  Za  udržiavanie čistoty okolo  nádob na odpad  zodpovedá vlastník,  príp.   užívateľ  objektu,  pričom   je  povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich preplňovaniu.

 

                 4/  Vlastník,  resp.  užívateľ  objektu  je  povinný vybrať  miesto pre nádoby na odpad tak, aby boli prístupné, odkiaľ možno  bez  časových  strát  a  zvláštnych  ťažkostí nádoby vynášať. Pri  určení miesta  je potrebné  dodržiavať hygienické a estetické  zásady /aby  nebol rušený  vzhľad okolia,  aby neboli umiestnené  pod oknami, aby  boli uložené na  pevnom podklade a pod./.

 

                  5/  Pokiaľ   nastanú  okolnosti,  ktoré   znemožňujú  alebo podstatným  spôsobom sťažujú  prístup k  vyhradenému miestu pre nádoby, je vlastník  resp. užívateľ objektu  povinný postarať  sa o  ich vynesenie  až na  miesto, kde  je možný prístup a postarať sa následne o ich uloženie.

                                                                       

                                                                         § 10

                                                               Komunálny odpad

 

                1/   Nakladanie s komunálnym odpadom v  obci   Čeľovce je upravené vo VZN o

nakladaní s odpadom na území obce Čeľovce, ktoré je záväzné pre všetkých obyvateľov obce

Čeľovce.

                                                                         Č A S Ť   II.

                                                                  VEREJNÁ  ZELEŇ

 

                                                                             § 11

                                                                Úvodné ustanovenia

 

                 1/  Verejnou zeleňou  sa  rozumie  prírodná  časť obecného priestoru, predovšetkým  súbory stromov,  jednotlivo stojace  stromy a kry,  kvety,  zelené  plochy i  nádoby so zeleňou.

           Súčasťou  týchto   ucelených  súborov  verejnej zelene     aj príslušné   doplnkové  zariadenia   ako  cesty,   chodníky, ihriská, lavičky a pod.

 

                 2/  Verejnú zeleň  v obci tvoria  dreviny, kry, iné porasty a  ich  spoločenstvá  vyvinuté na  určitej ploche prirodzeným  prírodným spôsobom, alebo   zámerným  cieľavedomým   založením  usmerňovaním človekom.

 

                3/ Verejná zeleň na území obce tvorí jednotný a nedeliteľný systém. Povinnosti súvisiace s ochranou vyplývajú zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

                4/  Právnické osoby - organizácie, inštitúcie  a vlastníci  budov, obchodných  jednotiek,   domov   atď.  a fyzické osoby - obyvatelia obce sú povinní verejnú zeleň  udržiavať, zveľaďovať a rozširovať. Výsadba stromov na verejných priestranstvách podlieha súhlasu obce.

 

                5/ Pri  stavebných a iných prácach  nesmie dôjsť poškodeniu existujúcej zelene.   Výrub stromov mimo lesa musí byť vopred  odsúhlasený  obcou - § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. .

 

                 6/ Verejná zeleň na verejných priestranstvách - najmä stromy nesmú ohrozovať existujúce vedenia energetických zariadení, stavby a iné zariadenia. V prípade ohrozenia uvedených zariadení a stavieb má obec právo strom prípadne inú ohrozujúcu súčasť verejnej zelene, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách odstrániť.

 

                 7/ Vlastníci nehnuteľností, ktoré bezprostredne susedia s miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, sú povinní vykonať opatrenia aby vetvy stromov presahujúce na miestne komunikácie, chodníky a iné verejné priestranstvá neohrozovali premávku na miestnych komunikáciách a neznečisťovali miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá.

 

                                                                           § 12

                                                           Údržba obecnej zelene

 

                   Vlastník resp. správca verejnej zelene je povinný udržiavať zeleň  takým spôsobom,  aby nebol  rušený účel,  ktorému má zeleň,  resp.  zelené  plochy  slúžiť.  Pri  údržbe sa musí zabezpečiť dosádzanie rastlín.

  

                                                                            § 13

                                                           Ochrana obecnej zelene

< Predošlý   Nasledujúca >
 

Separovaný zber

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31