Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 24 Marec 2011 18:11

UZNESENIE

zo  štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa  21. 3. 2011 v Čeľovciach.


A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- program obecného zastupiteľstva s doplnkami od poslancov p. M. Zubka a p. J.Sabovej.

- správu o činnosti OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 7.2.2011.

- OZ berie na vedomie doplnenie komisie na vybavovanie sťažnosti – Mgr. Branislav Ferjo,

Štefan Vojtko, Marián Zubko, Bc. Beáta Mihucová.

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 UZNESENIE č. 4. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne uznesenie o výrube drevín spred budovy Obecného

úradu v počte:  tuje 6 ks , breza 1ks, slivka 1 ks a ostatnú zeleň iba upraviť.

Zodpovední:  poslanci OZ                                                                         Termín: 26.3.2011

UZNESENIE č. 4. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zmenu organizačného poriadku obce Čeľovce

v bode 13 ods. 2, pís. t . zmena z 500 euro na 300 euro.

UZNESENIE č. 4. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj starej AVIE do šrotu.

 UZNESENIE č. 4. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú  odmenu pre kronikára obce 5 eur

za 1 napísanú stranu.

 

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

- poslancov , aby vo svojom obvode urgovali neplatičov miestnych poplatkov a dane z nehnuteľnosti,

- správcu internetu spustením ankety na internete ohľadom  prevádzkovania obecnej knižnice.

- obecné   zastupiteľstvo poveruje  starostu obce zakúpením 2 ks regulačných ventilov, asfaltového   tmelu na zalepenie dier na streche OcÚ.

- poveruje starostu obce napísaním žiadosti na KSK vo veci opravy cesty II/552

- poveruje poslancov obecného zastupiteľstva sčítavaním psov vo svojom volebnom obvode.

 

 

 

Zapísal: Mgr. Branislav Ferjo

Ing. Ján Michalko

starosta