Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 23 Jún 2011 08:23

UZNESENIE

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 15. 6. 2011 v Čeľovciach.

 

A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program OZ prednesený starostom obce s doplnkami v bode č. 8

dane a poplatky k dnešnému dňu, voda Kuzmicka ulica, žiadosť riaditeľky MŠ

o vymaľovanie miestnosti škôlky a úpravu školského dvora a jeho vybavenia,

cintorín – brána, nedoriešené svetlo pri pohostinstve, informácia o priekopách

na dolnom konci, informácia o úväzku hlavnej kontrolórky, stravné lístky sta-

rostu obce

- OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia OZ a kontrolu plnenia uznesení.

- OZ opätovne prejednalo územný plán obce, do budúcnosti sa tým navrhuje

nezaoberať, riešenie tejto otázky odkladá na neurčito.

- OZ berie na vedomie informáciu predsedu komisie na ochranu verejného poriadku

a životného prostredia o sťažnostiach občanov.

- OZ berie na vedomie zoznam neplatičov daní z nehnuteľností a TKO

- OZ berie na vedomie žiadosť riaditeľky MŠ o vymaľovanie priestorov MŠ

- OZ prejedná úväzok hlavnej kontrolórky obce na najbližšom zastupiteľstve

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 6.1/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program OZ s doplnkami v počte hlasov 6 za

/bez účasti p. Baláža/.

UZNESENIE č. 6.2/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce plat v zákonom stanovenej výške

1 269,- euro v počte hlasov 6 za.

UZNESENIE č. 6.3/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín konania kultúrnej akcie „Jánske ohne“

na 2.7.2011 o 18,00 hod. v počte hlasov 6 za.

UZNESENIE č. 6.4/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu svetla pri obecnej budove pri mlyne

za úsporne svietidlo.

UZNESENIE č. 6.5/2011

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na pozastavenie stravných lístkov pre

starostu obce v počte 1 za návrh, 5 sa zdržali hlasovania.

 

C. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

- starostu obce zabezpečením stravy vo forme guľášu, chlieb,občerstvenie, prostredníctvom

Pohostinstva – V. Doliničová

- poslancov obecného zastupiteľstva organizačným zabezpečením akcie „Jánske ohne“

- poveruje starostu obce vyhlásením relácie ohľadom povinnosti uhradiť miestne dane.

 

 

Zapísal: Mgr. B. Ferjo                                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                                                   starosta