Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2011 Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 23 Jún 2011 08:26

ZÁPIS

zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 15. 6. 2011.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia

4. Územný plán obce

5. Úprava platových pomerov starostu obce

6. Kultúrna akcia

7. Informácia komisie pre ochranu verejného poriadku

8. Rôzné – MŠ – maľba,preliezky, terasa

voda – Kuzmická ulica

cintorín – brána

rozpočtové pravidla – záväzné stanovisko

priekopy

úväzok kontrolórky

stravné lístky

9. Záver

 

K bodu 1/

 

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal prítomných

poslancov .

 

K bodu 2/

 

Za zapisovateľov boli určení: Mgr. B. Ferjo, J. Sabová

Za overovateľov boli určení: M. Zubko, B. Farbárová

 

K bodu 3/

 

Starosta obce predniesol správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia.

 

K bodu 4/

 

Územný plán obce obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo – je v štádiu riešenia, pre-

jednalo návrh zmluvy a jeho riešenie sa odkladá na neurčito.

 

K bodu 5/

 

Úprava platových pomerov starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce podľa zákona zo 17. mája 2011.

 

K bodu 6/

 

Kultúrna akcia – Jánske ohne

 

Organizačne akciu zabezpečí obecné zastupiteľstvo. Obecný úrad zabezpečí

stravu vo forme guľášu, výčap – občerstvenie V. Doliničová. Termín akcie je stano-

vený na 2. 7. 2011.

 

K bodu 7/

 

Informácia komisie pre ochranu verejného poriadku o sťažnostiach občanov.

sťažnosť p. Ondu – otvorená

sťažnosť p. Antolíka – je v štádiu riešenia

sťažnosť p. Volkaia – spísaná žiadosť na obecný úrad

sťažnosť p. Ondu – ohľadom psov v susedstve p. Antolíka, žiada obec aby udržiaval

svojích psov podľa zákona

sťažnosť p.Bullu – je v štádiu riešenia

Dane a poplatky – priebežné platenie daní

Materská škola- Termín maľby je po 16.7.2011, terasa v budove materskej školy-doriešiť

opraviť dlažbu

Cintorín – je potrebné brány otvárať aj zatvárať- doriešiť otváranie brány

Úväzok kontrolórky obce- prejednanie za jej prítomností pri najbližšom zasadnutí obecného

zastupiteľstva.

Svetlo pri pohostinstve – Vymeniť za úspornejšiu žiarovku

Priekopy smerom od obecného úradu – N. Žipov. Tam kde nie sú opravené priekopy je treba

opraviť.

Návrh na pozastavenie stravných lístkov pre starostu obce. Stravné lístky sa nepozastavujú.

 

                                                                                                                                    Ing. Ján Michalko

                                                                                                                                            starosta

Príloha:

KONTROLA UZNESENÍ

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie od 12. 5. 2011 do 15. 6. 2011

 

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo 12.5.2011.

Na tomto zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je následovné:

 

UZNESENIE č. 5.1/2011 bol ním schválený záverečný účet obceza rok 2010.

UZNESENIE č. 5.2/2011 bol ním schválený prevádzkovateľ verejného vodovodu.

UZNESENIE č. 5.3/2011 bolo ním schválené VZN č. 1/2011 o chove psov.

UZNESENIE č. 5.4/2011 sa plní priebežne, zatiaľ bolo zlikvidované pletivo okolo

školského pozemku.

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 15.5.2011 sa v obci konala akcia ku Dňu Matiek. Na túto akciu sme zakúpili

kvety. Program pripravila poslankyňa p. Sabová spolu so ZŠ a MŠ v obci.

V dňoch 17.5.2011 som sa zúčastnil 21. snemu ZMOS v Bratislave.

Koncom mája som zabezpečil všetky potrebné veci ku kolaudácii vody. Voda bola

skolaudovaná a bolo vystavené kolaudačné rozhodnutie. Tohto času čakáme na právo-

platnosť kolaudačného rozhodnutia, či sa niekto neodvolá. Po nadobudnutí právo-

platnosti sa podpíše dodatok ku zmluve o prevádzkovaní a občania môžu odoberať vodu.

Začiatkom júna sme pripravili zeminu a kamenivo do skalky pred OcÚ. Poslankyňa p.

Sabová pripravila zrealizovanie skalky.

Dňa 8.6.2011 sa konal Mikroregión „ROŇAVA“ vo Veľatoch. Na mikroregióne

sme rozoberali kultúrno-historické pamiatky obci a do budúcna by sme ich chceli vy-

tlačiť v brožúrke a tak propagovať mikroregión.

Minulý týždeň som bol v banke DEXIA podpísať dodatok ku zmluve, lebo nam končila 1 ročná doba. Zmluva sa predlžila ešte na rok. Dovtedy by sme mali vrátiť DPH. Tohto času

už bolo na internete, že môžeme požiadať o vrátenie DPH. Pripravil som všetky potrebné

potvrdenia a teraz sa pripravuje žiadosť.

Pracovníci AČ kosili cintorín, upravovali priekopy na dolnom konci obce.