Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 18 Júl 2011 07:04

UZNESENIE

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14. 7. 2011 v Čeľovciach.

 

A. Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program OZ prečítaný starostom obce s doplnkom od. p.Farbárovej riešiť

FS Čeľovčanka

- správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ

- správu hlavného kontrolóra obce o hospodárení za 1. polrok 2011

- berie na vedomie program činnosti FS Čeľovčanka na druhý polrok 2011

- berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o výkone závislej činnosti

mimo kontrolnej činnosti obce

- berie na vedomie zoznam neplatičov daní z nehnuteľnosti a neplatičov poplatkov

za TKO

 

B: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 7.1/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 0,15

5 poslancov bolo za, M. Baláž sa zdržal, M. Rusnák neprítomný .

 

UZNESENIE č. 7.2/2011

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program činnosti hlavnej kontrolórky obce na

2. polrok 2011 v rozsahu prednesenom hlavnou kontrolórkou obce /6 poslancov za/.

 

 

Zapísal: JUDr. B. Ferjo

 

                                                                                                        Ing. Ján Michalko

                                                                                                                  starosta