Uznesenia z prvého zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 30 Január 2012 18:33

UZNESENIE
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa   24. 1. 2012 v Čeľovciach

 

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

-  program zasadnutia prednesený starostom obce

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma:

UZNESENIE  č. 1/1/2012 – obecné zastupiteľstvo navrhuje , aby starosta obce vybral úradný LV z katastra nehnuteľnosti  a na základe neho vyzval vlastníkov nehnuteľnosti parc. číslo 41 na  odstránenie padajúceho mura v lehote  14 dní od doručenia výzvy, alebo aby udelili obecnému úradu súhlas na jeho odstránenie / 5 za, 2 neprítomní/.

 

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                                 Ing. Ján Michalko

                                                                                                                           starosta