Uznesenia z piateho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 07 September 2012 07:16

UZNESENIE

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 30. 8. 2012 v Čeľovciach.

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-program zasadnutia prečítaný starostom obce

-kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva

-berie na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly č. 3/2012, návrh plánu

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 2 polrok 2012

-berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu k 8/2012

-berie na vedomie informáciu o stave daní a poplatkov

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 5.1/2012

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2012.

 

UZNESENIE č.5.2/2012

Schvaľuje použitie finančných prostriedkov zo splateného úveru na splatenie bežných

výdavkov vo výške 4 800,- eur a kapitálových výdavkov vo výške 11 200,- eur.

/ 4 za – JUDr. Ferjo, p. Rusnák, p.Baláž, p. Sabová, 1 sa zdržal p. Zubko, 1 proti p.

Vojtko./

 

UZNESENIE č. 5.3/2012

Schvaľuje stravnú jednotku pre MŠ vo výške 1,12 eur na deň / 2 pásmo.

 

Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

 

-starostovi obce napísať list Ministerstvu financií ohľadom objasnenia finančnej situácie

obce.

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:

 

-kultúrnu komisiu prípravou akcie „ Mesiac úcty k starším“ formou relácie v rozhlase

Termín: október 2012

-starostu obce vyzvaním neplatičov daní a poplatkov na zaplatenie daní a poplatkov

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

                                                                                                  Ing. Ján Michalko

                                                                                                     starosta obce