Uznesenia z prvého zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 31 Január 2013 09:33

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 29. 1. 2013 v Čeľovciach.

 

 

Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od p. Rusnáka – stolný tenis

- kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013

- možnosť riešenia protipovodňových opatrení v intraviláne obce

- úlohy na rok 2013

- berie na vedomie finančné príspevky vyplývajúce zo zákona č. 325/2012

- berie na vedomie zápisy v kronike na rok 2012 s doplnkami od poslancov

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 1. 1/2013

 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku v materských školách stanovený VZN obce

Čeľovce č. 2/2011 v § 2 ods. 1, /5 za, 2 neprítomní /

 

UZNESENIE č. 1. 2/2013

 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce na rok 2013

 

 

 Zapísal : JUDr. Branislav Ferjo

 

                                                                                              Ing. Ján Michalko

                                                                                                       starosta