Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 25 Jún 2013 09:36

UZNESENIE

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 17. 6. 2013 v Čeľovciach.Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:


- program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkami od starostu obce,

stanovisko k miestnej akčnej skupine, Sárospatak – kúpanie, žiadosť o svadobku za

účelom svadby, od JUDr. Ferja – informácia k faktúram uverejneným na internete,

informácia o výstavbe na Kuzmickej ulici, od p. Sabovej – informácia ku dňu Matiek

- berie na vedomie Kontrolu uznesení a správu o činnosti OcÚ od predchádzajúceho

zasadnutia OcÚ.

- berie na vedomie Záverečný účet obce za rok 2012

- berie na vedomie ponuku na výstavbu nájomných bytov

- berie na vedomie termín konania kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ v termíne 29.6.2013

so začiatkom o 18,00 hod.

- berie na vedomie informáciu o možnosti vstupu obce do Miestnej akčnej skupiny

- berie na vedomie žiadosť Čikoš o prenájom svadobky


 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:


UZNESENIE č. 3. 1/2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012.


UZNESENIE č. 3. 2/2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce mesačný plat v minimálnej zákonom

stanovenej výške.


UZNESENIE č. 3. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo upravuje uznesenie č. 2.2/2013 , ktoré po úprave znie:

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 9 a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991

Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného

majetku obce a to: nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Čeľovce, po-

zemok parcelné číslo 2 o výmere 607 m2, registra C KN, ostatné plochy, zapísaný

na LV č. 436, v prospech nadobúdateľa Michal Kopas, Hlavná 148, 076 17 Čeľovce

za cenu 600 eur podľa znaleckého posudku č. 39/2013 , zistenie všeobecnej hodnoty

nehnuteľnosti v k. ú. Čeľovce vyhotoveným znalcom Ing. Miroslav Vaško, ul. Čsl.

Armády 2355/28, 075 01 Trebišov, v prospech nadobúdateľa Michal Kopas, Hlavná

178, 076 17 Čeľovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom,

že pozemok priamo nadväzuje na pozemok parcela č. 5,7,8,9, ktoré sú vo vlastníctve

nadobúdateľa.


UZNESENIE č. 3. 4/2013


Obecné zastupiteľstvo neschválilo vstup do „MASKA“ / 3 za, 3 sa zdržali/


UZNESENIE č. 3. 5/2013


Obecné zastupiteľstvo schválilo termín kultúrnej akcie „ Jánske ohne“ na 29.6.2013

/ 5 za, 1 sa zdržal/


UZNESENIE č. 3. 6./2013


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom svadobky na organizovanie svadby od

žiadateľa Tibora Čikoša na 27.7.2013.


Obecné zastupiteľstvo poveruje:


Starostu obce zabezpečením surovín na prípravu guľašu, drevo na stavbu vatry,

pozvať na akciu FS Trebišovčan a FS Slivničan.Zapísal: JUDr. Ferjo Branislav


                                                                                                   Ing. Ján Michalko

                                                                                                           starosta