Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2013 Vytlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 13 December 2013 15:46

                                              ZÁPIS

               zo šiesteho zasadnutia OZ konaného dňa

                                          2.12.2013

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1.  Otvorenie zasadnutia

                 2.  Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                 3.  Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

                      od predchádzajúceho zasadnutia OZ

                 4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

                      na obdobie 1. polrok 2014

                 5.  Informácia o programovom období , r. 2014 – 2020

                      /  Aktualizácia PHSR, príprava projektu/

                 6.  Prejednanie príspevku na tvorbu úspor § 65 zákona č. 305/2005

                       Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele v znení ne-

                       korších predpisov   

                 7.   Zhodnotenie úloh a prác za rok 2013

                 8.   Odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky obce a internet

                 9.   Rôzné: dane a poplatky k 30.11.2013

                                    žiadosti občanov      

                                    nákup chladničky

                                    rozpočet – termín

                                    stolnotenisový turnaj

                                    Ing. Rechtorovič

K bodu 1/

 

      Starosta   obce Ing. Ján Michalko otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 2/

 

       Za zapisovateľov uznesení a zápisnice boli určení: JUDr. Ferjo, J. Sabová

       Za overovateľov zápisnice boli určení. M. Zubko, M. Rusnák

 

K bodu 3/

 

      Kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol Ing. Ján Michalko  - starosta obce.

 

K bodu 4/

 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce na obdobie 1. polrok

2014 prečítala Mgr. B. Mihucová.

 

K bodu 5/

 

     Informácia o programovom období  r. 2014 – 2020.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ - urobí sa prieskum za účelom

zistenia ceny za spracovanie PHSR.

 

K bodu 6/

 

       Prejednanie príspevku na tvorbu úspor § 65 zákona č. 305/2005 o sociálnej

ochrane detí. Obec berie na vedomie prejednanie príspevku na tvorbu úspor.

 

K bodu 7/

 

      Zhodnotenie úloh a prác za rok 2013

 

okapové rúry – úloha bola splnená,

svojpomocné skrášlenie ihriska – úloha nesplnená /lavičky, pieskovisko/

interiér – kultúrny dom- nákup závesov – úloha nesplnená

vodovod -  úloha nesplnená

vyvieranie vody na ceste DUBINA – úloha splnená

 

K bodu 8/

 

     Odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky obce

 

odmeny – JUDr. Ferjo  /internet/

odmeny poslancov podľa účasti na zadnutiach OZ

odmeny hlavnej kontrolórky obce – odsúhlasené 5 %

 

K bodu 9/

 

    Dane a poplatky k 30.11.2013  - v štádiu riešenia

  

    Žiadosti občanov

 

    Žiadosť o vyrezanie časti stromov na pozemku ihrisko – prejednať s majiteľom

    internetu a majiteľom ihriska

    upozorniť Ing. Rechtoroviča o pálení na svojom súkromnom pozemku

    nákup chladničky pre školskú jedáleň – návrh schvalený

    stolnotenisový turnaj – termín 22.12.2013 so začiatkom o 13 hod. v KD

    karnevál pre deti – termín:  január 2014

 

   Zapísala: J.Sabová     

 

                                                                                Ing. Ján Michalko

                                                                                      starosta