Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 31 December 2014 08:29

 

UZNESENIE

zo šiesteho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva

konaného  dňa  9. decembra 2014

 

 

 Obecné zastupiteľstva berie na vedomie:

 

-  program zasadnutia prednesený starostom obce s doplnkom od starostu obce – obecná

   kronika, JUDr. Ferja – požiadavka  od občanov k vypúšťaniu žúmp , od p. Sabovej

   vianočný program, p. Rusnáka – stolnotenisový turnaj

-  kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia

-  správu hlavného kontrolóra obce k 30.11.2014

-  berie na vedomie termín ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na 14.12.2014

-  so začiatkom o 14,00 hod.

-  berie na vedomie žiadosti občanov ohľadom vyťahovania žúmp

-  berie na vedomie termín konania vianočného programu na 28.12.2014

-  berie na vedomie termín  konania stolnotenisového turnaja na 21.12.2014

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

UZNESENIE č. 6.1/2014

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancov a členov komisií podľa zásad

odmeňovania schválených OZ / 5 za, 2 neprítomní – Baláž a Sabová/

 

UZNESENIE č. 6.2/2014

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške  20%

vým. základu za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

 

UZNESENIE č. 6.3/2014

 

Obecné zastupiteľstvo  neschválilo odmenu pre starostu obce / 4 za, 1 – proti, 2 neprítomní/

 

 

 

 

Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

 

 

                                                                                          Ing. Ján Michalko

                                                                                              starosta