Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ Vytlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 03 December 2015 22:05

                                  UZNESENIA

     zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva

              konaného dňa 2. 12. 2015 v Čeľovciach    

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-  program zasadnutia prednesený starostkou obce

-  kontrolu uznesení od predchádzajúceho zasadnutia OZ

-  správu o výsledku následnej finančnej kontroly

-  návrh plánu  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

-  informáciu o miestnej daní z nehnuteľnosti

-  návrh štruktúry VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

-  zhodnotenie úloh a prác  za rok 2015

-  informácia o programovom období r. 2014 – 2020, výzvy, príprava

   projektov

-  konanie akcie Sv. Mikuláš na 4.12.2015

-  žiadosť o zriadenie svetla do kaplnky pri rímskokatolíckom kostole

-  berie na vedomie dátum konania stolnotenisového turnaja na 3.1.2016

-  berie na vedomie dátum konania kultúrnej akcieˇ“ Čaro Vianoc“ na

    27.12.2015

-  informácia o činnosti FS Čeľovčanka

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  Uznesenie č. 6.1/2015

 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok

  2016./ Za JUDr.Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňak, Ing.Volkai, Mgr.Hlebaško

  neprítomný: Ing. Krupský/.

 

  Uznesenie č. 6.2/2015

 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k VZN obce Čeľovce č. 6/2012 o miestnom

  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady./ Za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko,

  p. Mudrý, Mgr. Kseňák, Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 Uznesenie č. 6.3/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30%

 mesačného vymeriavacieho základu / za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko, p. Mudrý, Mgr. Kseňák,

 Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško, neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 Uznesenie č.6.4/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre poslancov obce podľa zásad odmeňovania

 poslancov / za JUDr. Ferjo, Ing. Vojtko,p. Mudrý, Mgr. Kseňak, Ing. Volkai, Mgr. Hlebaško,

 neprítomný: Ing. Krupský/.

 

 

  Zapísal: JUDr. Branislav Ferjo

 

                                                                                       Jana Sabóvá

                                                                                     starostka obce