Návrh všeobecne záväzného nariadenia Vytlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 17 Apríl 2011 16:01

Vážení občania,

 

v kategórii "Všeobecne záväzné nariadenia" bol dňa 17. apríla 2011 zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Čeľovce. Tým bola splnená povinnosť uložená § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podľa tohto ustanovenia, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Od pondelka, teda od 18. apríla 2011 začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu obyvatelia obce Čeľovce, ale aj právnické osoby uplatňovať pripomienky k návrhu VZN. Pripomienky je možné uskutočniť buď písomne zaslaním na adresu obecného úradu, elektronicky zaslaním e-mailu na adresu obecného úradu alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Prípadné pripomienky budú následne vyhodnotené a adresované poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Ak teda nie ste spokojní s navrhovaným znením VZN alebo by ste chceli niektoré jeho ustanovenia upraviť, prípadne doplniť, využijte prosím lehotu stanovenú zákonom a adresujte svoje pripomienky spôsobom vyššie opísaným.

Návrh VZN si môžete pozrieť tu.