Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čeľovce Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 November 2019 07:28
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image file:///C:/Users/ekl81278/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
There was a problem loading image file:///C:/Users/ekl81278/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
There was a problem loading image file:///C:/Users/ekl81278/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
There was a problem loading image file:///C:/Users/ekl81278/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

  Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach sa na základe ustanovenia § 4

ods.3 písm. g a § 6 ods.


1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne

záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)., v súlade s §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o

odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).


I.  ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

   

§1

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

 

1.  Toto VZN určuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

odpadmi na území obce s cieľom vytvoriť systém zberu, prepravy, zabezpečenia zhodnotenia

a zneškodnenia komunálneho odpadu.


2.  Toto VZN  bližšie upravuje nakladanie  s jednotlivými  zložkami  komunálnych odpadov 

a iných odpadov uvedených v § 9 až § 22, ktoré vznikli alebo môžu vznikať na území obce a

zodpovedá za nich obec, alebo je povinná určiť podmienky ich nakladania.


3. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby (občania), ktoré sa zúčastňujú na nakladaní

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby – podnikateľov 

a  právnické   osoby   (podnikatelia),   ktorí   sa   zúčastňujú   na   nakladaní s komunálnymi odpadmi

pochádzajúcimi z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis1).

 

  II.  Časť ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§2

Hierarchia odpadového hospodárstva

 


1.         V  odpadovom  hospodárstve  so  záväznosťou  poradia  priorít  sa uplatňuje táto      

záväzná hierarchia odpadového hospodárstva:

a)             predchádzanie vzniku odpadu,

b)            príprava na opätovné použitie,

c)             recyklácia,

d)           iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),

e)             zneškodňovanie.

 

 


§3

Vymedzenie základných pojmov


 


1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce

pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých

pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov

vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet

podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo

 

 
  

1) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadochfyzickej  osoby   -   podnikateľa;   za   odpady   z domácností   sa   považujú  


aj   odpady   z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu

rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie

vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk

a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci

pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo

v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov,

ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

3.         Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.


4.       Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky

komunálnych odpadov.

 

5.        Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov; sú to

najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností

a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.


6.      Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné

umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti, sanita, koberce,

tabuľové sklo, okná, dvere a pod.).

7.         Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane

jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy

do zariadenia na spracovanie odpadov.

8.  Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká

alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 


§4

Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

 


1.         Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a drobnými stavebnými

odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.


2.         Každý  je  povinný  nakladať  s  komunálnymi   odpadmi   v obci  súlade  s 

týmto  VZN    a zákonom o odpadoch1) takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie

ľudí a nepoškodzuje životné prostredie2).

3.         Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie

množstva zmesového komunálneho odpadu.

 

 
 

2) § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.4.         Fyzické osoby (občania) nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym

odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania so starým

vozidlom a odpadovými pneumatikami3).

 

  §5

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov

 

1.      Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

a)             nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať   v súlade s VZN

b)            zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

c)        užívať zberné nádoby označené zberovou spoločnosťou zodpovedajúce

    systému zberu komunálneho odpadu v obci,

d)           ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob označené zberovou spoločnosťou

zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

 

 


§6

Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu

patriacej do vyhradeného prúdu odpadu

 

1.    Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do

vyhradeného prúdu sa rozumie :

a)  elektroodpad z domácností,

b) použitá batéria alebo akumulátor – prenosná, automobilová,

c)  odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy a aj viacvrstvový kombinovaný materiál,

d) odpady z neobalov – papier, plast, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál.

2.      Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému

združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej

do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.

 

 

 


§7

Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

 

1. Vykonávať na území obce zber a výkup, vrátane mobilného zberu

a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného

kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže

obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na

 

 
 

3 ) § 12 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z.


vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov

vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých

prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten,

kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou

zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie

systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

 


§8

Zákazy

 

1.  Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným

odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:

a)  nezapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, neužívať

zberné nádoby označené zberovou spoločnosťou zodpovedajúce systému

zberu komunálnych odpadov v obci, neukladať zmesový komunálny odpad,

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob označené zberovou spoločnosťou

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“,

b) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vr. triedených zložiek,

objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín, elektroodpadov, použitých batérií

akumulátorov na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,

 

c)  zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom   

 o odpadoch,

d) zneškodňovať    skládkovaním     vytriedený    biologicky    rozložiteľný   

kuchynský a reštauračný odpad,

e)  zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,

f)  zneškodňovať skládkovaním  biologicky  rozložiteľný  komunálny  odpad  zo  záhrad a parkov,

vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po do triedení,

g) zneškodňovať  spaľovaním  biologicky  rozložiteľný    komunálny  odpad   zo  záhrad a parkov,

vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, s výnimkou prípadu, na ktorý bol

vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,

h)