Návrh VZN obce Čeľovce č. 4 / 2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
Napísal Administrator   
Utorok, 19 November 2019 08:15


     Obec Čeľovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d/, e/ a g/ zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  


 

Základné  ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo v Čeľovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení :

 

Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú :

 

a/ daň z nehnuteľností

b/ daň za psa

c/ daň za užívanie verejného priestranstva

d/ daň za predajné automaty

e/ daň za nevýherné hracie prístroje

 

Miestnym poplatkom,  ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len „poplatok“/.

 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a/, b/, d/ a e/ a poplatku je kalendárny rok.

 

                PRVÁ ČASŤ 

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Článok 1

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

Základ dane

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Čeľovce  hodnotu pozemku,

ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) ornú pôdu  0,4372 € /m2,

b) trvalé trávne porasty  0,0830 € /m2 ,

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   1,3278 € /m2 .

d) stavebné pozemky  13,2776 € /m2 .

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané plochy 0,1608 € /m2

 

 

Sadzba dane

 

 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov na území  obce Čeľovce je pre všetky

jednotlivé druhy pozemkov následovná:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,............ 0,25 %

b/ záhrady ....................................................... 0,25 %     

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ................  0,25 %

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom

rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy ...........................  0,25 %  

e/ stavebné pozemky ...................................................... 0,25 %  

f/   trvalé trávnaté porasty...................................................0,25%


 

                     Článok 2

  

  D A Ň   Z O   S T A V I E B

 

Sadzba dane

 

   

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Čeľovce ročnú

sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

     

a) 0,030 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,030 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  

c) 0,100 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na

individuálnu rekreáciu,

d) 0,130 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 0,170 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 0,33 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 0,10 € za ostatné stavby neuvedné v písmene a./-f./.

 

           (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok

za podlažie 0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

 

  

Článok 3

D A Ň   Z  B Y T O V

Sadzba dane

 

     (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Čeľovce je 0,03 € za každý

aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.

 

 

Článok  4

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

 

a)     pozemky, na ktorých sú cintoríny,

b)    pozemky, na ktorých sú cirkevné budovy

c)     pozemky, ktoré sú v správe a vlastníctve obce a obecného úradu

d)    pozemky, ktoré sú užívané školami a školskými zariadeniami

 (2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje:

 

a)     cirkevné budovy

b)    stavby v správe a vlastníctve obce a obecného úradu

c)     stavby slúžiace školám a školským zariadeniam

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

                              Daň za psa

 

 

1.      Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný

fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je :

a/ vlastníkom psa

b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

  1. Vlastníkom alebo držiteľom psa vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárnehomesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

3.      Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4,00 € .

  1. Správca dane v súlade s §29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od  dane za psa

a/osamelo žijúci dôchodcovia nad 70 rokov /vrátane/ .

 

  TRETIA ČASŤ

             Daň za užívanie verejného priestranstva

            (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky

vo vlastníctve obce Čeľovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ priestor pred budovou obecného úradu, areál školy

b/ miestne komunikácie a chodníky

c/  dvor obecného úradu

 

              (2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva

a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa

tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia

cirkusu, zariadenia

    lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné

priestranstvo užíva.

 (5) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 5,00 za každý aj

začatý deň alebo parkovacie miesto a 0,50 € za m2  za predaj na miestnom trhovisku za deň. 

 (6) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením

užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Oslobodenie akcií, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Daň za predajné automaty

 

 

1.      Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú

tovar  za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

2.      Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty   

prevádzkuje.

3.      Základom dane je počet predajných automatov.

4.      Sadzba dane je 166 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok.

5.      Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v

ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom

sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

6.      Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

                  a/ v hotovosti ,

                  b/ prevodom na  bankový účet obce.

 

7.      Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s 

uvedením týchto údajov:

                 a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa,

                 b/ adresa,

                 c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,

                 d/ druh predajného automatu

 

PIATA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

1.      Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú  

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru

a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

2.      Nevýherné hracie prístroje sú:

                 a) elektronické prístroje na počítačové hry,

                 b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a 

iné zariadenia na    

                     zábavné hry.

3.      Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie            

      prístroje prevádzkuje.

4.       Sadzba dane je  166 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a 

kalendárny rok.

5.      Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj

štítkom s uvedením týchto údajov:

                 a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa,

                 b/ adresa,

                 c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,

                 d/ druh nevýherného hracieho prístroja.

6.      Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho

po mesiaci v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným

dňom mesiaca v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

 

7.      Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

                  a/ v hotovosti,

                  b/ prevodom na bankový účet obce.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 


1.      Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:

    a) fyzická osoba, ktorá  má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ,alebo ktorá

    je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo    prípadne inú nehnuteľnosť

evidovanú  v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie

             b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území  

                obce na  účely podnikania

  c / fyzická osoba-podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť

       nachádzajúcu sa na  území obce na účely podnikania.

 

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

3.   Platiteľom poplatku  je  vlastník,  správca   alebo   nájomca   nehnuteľnosti,  bytu   alebo

nebytového priestoru.  Ak je  nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve

  viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.

Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom

štát alebo obec, je platiteľom správca.  Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov,

môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

4. Poplatník je  povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej

povinnosti do 30 dní odo dňa, keď  tieto zmeny nastali.

Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej

časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.

Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

-          potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,

-          kópiu úmrtného listu.

 

  1. Sadzbu poplatku za komunálny odpad určuje správca dane , v súlade s ust.§ 78 ods.1 a § 
83 zákona o miestnych daniach nasledovne :

            a/ vo výške 0,0328 Eur  za osobu a kalendárny deň ,t.j. 12 Eur na rok

            b/ 20,00 € poplatok za kúpu  kuka nádoby

            c/právnická osoba 30, -Eur na rok

            d/fyzická osoba-podnikateľ   30,-Eur na rok

            Sadza poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je vo

výške 0,025 € za

            1 kg odpadu

 

6.      Správca dane poplatok zníži na sumu 0,0164 Eur za osobu a kalendárny deň,

t.j. 6 Eur na rok,  ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom obdobínezdržiava na území obce.

Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

-          potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo

pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie,

-          potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

-          potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

-          potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci

(okrem rekreačných oblastí).

7.      Obec poplatok zníži na sumu 0,0164 Eur za osobu a kalendárny deň poplatníkovi

– držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu

ZŤP so sprievodom, t.j 6 Eur na rok.

   

  1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva

množstvový zber obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.

 

  1. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí  pomernú 

časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až             

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

10.  Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné

v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.


 

SIEDMA ČASŤ

 

     Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa,

dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje.

 

    l/ Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné

hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k l. januáru príslušného

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

 

2) Ak v